Tây-Ninh 1-Février-27- Thánh-giáo của Thượng-Chưởng-Pháp Tương mừng vui cho Ðạo - Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt

Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


Tây-Ninh 1-Février-27- Thánh-giáo của Thượng-Chưởng-Pháp Tương mừng vui cho Ðạo

Tây-Ninh 1-Février-27
01 tháng 01 năm Ðinh-Mão


Thượng-Chưởng-Pháp Tương


Hỉ chư Ðạo-Hữu, chư Ðạo-Muội.

Mừng... Mừng... Mừng... Vui... Vui... Vui...

Ðại phước cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho địa cầu số 68 nầy; em còn phải công quả phổ-độ mới đặng vào Tam-Thập-Lục-Thiên , nhờ Ðại-Từ-Phụ cứu độ em; khuyên nhủ cùng chư huynh, khá coi Thiên vị mình là trọng vì là của báu vô giá; cơn sụt-sè đường Ðạo, xin nhớ lấy danh em, cự chống cùng tà ma quỷ bị cám dỗ.

Tương đây, công cán chẳng chi mà còn đặng địa vị nầy, huống lựa là mấy anh độ rỗi toàn cả Cửu-Nhị-Nguyên-Nhơn, thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào. Xét lấy đủ vui lòng mà hành Ðạo.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 52