50. Ðại sư MEDHINI, Người nông dân mệt mõi. - Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng - Sách tâm linh - huyền bí - Tam linh - Huyen Bi


Main » Chuyện tâm linh huyền bí » Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng

50. Ðại sư MEDHINI, Người nông dân mệt mõi.
Thông qua tuệ giác của sự hiểu biết bẩm sinh
Và phương tiện thiện xão của giáo pháp
Vì nền tảng ấy là bản chất thật của chúng sanh
Niềm lạc tịnh khởi lên,nghĩa là đến đích


Medhini là nông dân ở thành HoaThị,tình cờ gặp được chân sư của ngài nơi cánh đồng mà ông đang cày bừa.Sư truyền pháp cho ông,nhưng vì cuộc sống bận rộn khiến ông không thể thực hành thiền định như ý muốn.Medhini bèn tìm đến thầy bày tỏ trở ngại.
Sư nói:

Ý thức là cái cày
Cảm thọ là bò kéo
Cày cánh đồng nhân duyên
Gieo hạt giống trí huệ
Thu hoạch vui thanh tịnh


Medhini lảnh hội được ý của thầy bèn quay về tu tập mười hai năm thì chứng đắc./,
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
Lượt xem: 118 | Tags: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng