49. Ðại sư DHOKARIPA, Người mang bình bát. - Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng - Sách tâm linh - huyền bí - Tam linh - Huyen Bi


Main » Chuyện tâm linh huyền bí » Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng

49. Ðại sư DHOKARIPA, Người mang bình bát.
Trời đất mông mênh,hề !
Chứa đầy trong bình bát
Trí giác là các pháp
Các pháp bất khả phân
Chân như là tuệ giác


Dhokaripa là hành khất ở thành Hoa Thị (Pataliputra).Ông luôn luôn mang theo bên mình một chiếc bình bát.Mỗi khi xin được thứ gì,Dhokaripa đều bỏ vào trong ấy.Một hôm đi khất thực suốt buổi nhưng Dhokaripa vẫn không có gì để bỏ vào bình bát,ông chán chường dừng chân,ngồi nghỉ dưới một gốc cây.Nơi đây xuất hiện một nhà du-già đến gần yêu cầu cầu ông chia xẻ một ít vật thực để lót dạ,nhưng Dhokaripa lấy làm tiếc vì khôngcó gì để cúng dường.Dù vậy,nhà sư vẫn hoan hỷ dạy:

Này Dhokaripa !
Hãy bỏ tất cả kiến thức của người
Vào trong bình bát rỗng
Và quán tưởng
Cả hai là một


Dhokaripa nhận được chân lý ấy,ngài tu tập theo lời dạy trong ba năm thì chứng đắc.Từ đó,ngài vẫn mang theo kè kè chiếc bình bát bên mình và mỗi khi có ai hỏi đến,ngài đều đáp:

Ðây là chiếc bình bát rỗng
Ta chỉ nhận của cúng dường thanh tịnh
Vì thanh tịnh là niềm vui của ta
Lành thay! Người biết được bí mật
Bí mật của Dhokaripa
Chỉ là chiếc bình bát rỗng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy
Lượt xem: 126 | Tags: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng