4- Cúng Phật. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng4- Cúng Phật.

TÁN


Đấng pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng,

Đạo sư khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp tăng kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật, chúng sanh tánh thường không tịch

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ


– Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, mười phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng (1 lạy).

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

– Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Đông phương hải hội Dược Sư Phật Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải nhất thiết thánh chúng (1 lạy).

SÁM HỐI


Con nay khắp vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).

Quỳ : Chí tâm sám hối

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác

Đều vì ba độc tham sân si,

Từ thân miệng ý phát sanh ra,

Hết thảy con nay cầu sám hối (3 lần).

Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy

Thảy đều tiêu diệt không còn dư,

Niệm niệm trí soi khắp pháp giới

Rộng độ chúng sanh thề không thoái.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

Mõ : Lò trầm vừa đốt,

Chiên đàn ngát thơm,

Khói hương mây tỏa

Bảo liên hoa động,

Chư Phật, Bồ-tát

Cùng A-la-hán

Từ núi Thiên Thai

Giáng hạ thọ lãnh

Nhân gian cúng dường.

– Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô Bát Nhã hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

KINH TÂM YẾU……… “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần).

Tán : Trên trời dưới đất ai bằng Phật,

Mười phương thế giới ai sánh tày,

Ta thấy tận cùng khắp thế gian,

Hết thảy không ai như đức Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

CÚNG DƯỜNG

Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Nam mô 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật.

Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát.

Nam mô Già lam Thánh chúng Bồ-tát.

Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ-tát.

Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát.

Chân Ngôn Biến Thực : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám, tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 biến).

Chân Ngôn Biến Thủy : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (7 biến).

– Món ăn sắc hương vị

Trên cúng mười phương Phật,

Kế phụng các Hiền Thánh,

Dưới tới sáu đạo phẩm

Đẳng thí không sai biệt,

Tùy nguyện đều no đủ.

Khiến người bá thí

Được vô lượng ba la mật.

– Ba đức sáu vị

Cúng Phật cùng Tăng

Pháp giới hữu tình

Khắp đồng cúng dường.

Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 biến).

– Con nay phụng hiến cam lồ vị,

Mỗi mỗi đều như núi Tu Di,

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện từ bi thương tiếp thọ.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Bốn loài chín cõi,

Đồng lên cửa huyền Hoa Tạng.

Tám nạn ba đường,

Chứng vào bể tánh Tỳ Lô.

– Cúng Phật xong rồi,

Xin nguyện chúng sanh

Tất cả công việc,

Thành biện đúng pháp.

HỒI HƯỚNG

Cúng Phật công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước con hồi hướng

Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh

Sớm về cõi Phật quang vô lượng.

Nguyện tiêu 3 chướng, trừ phiền não.

Nguyện được trí tuệ chơn minh liễu.

Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ.

Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh-độ,

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bất thoái Bồ-tát đồng bạn lữ.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

– TAM TỰ QUY.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy