3- Cúng cơm trai đường. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng3- Cúng cơm trai đường.

Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát.

Ma ha Bát Nhã ba la mật, ba đức sáu vị cúng Phật cùng Tăng, mười phương chúng sanh khắp đồng cúng dường.

Đến khi ăn cơm, xin nguyện chúng sanh ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung mãn.

Chú Thích :

Tay trái úp ngón giữa và áp út vào lòng bàn tay, dùng ba ngón còn lại nâng chén nước sạch, trong đã để 7 hạt cơm.

Tay phải bắt ấn cát tường (ngón cái bấm đầu ngón áp út). Đặt trên miệng chén đọc kệ xuất sanh. Xong dùng hai ngón đã bắt ấn viết chữ ÁN LAM trên mặt nước. Chấm vào nước và búng ra bốn phía rồi đọc chú biến thực biến thủy.

XUẤT SANH

Lực pháp khó nghĩ bàn,

Từ bi không chướng ngại.

Bảy hột biến mười phương

Khắp thí châu sa giới

Khoáng dã, mẹ con quỷ

Chúa thần chim cánh vàng

Khiến no đủ tất cả.

Ám độ lợi ích sa bà ha (7 lần).

Biến Thực Chân Ngôn : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 biến).

Biến Thủy Chân Ngôn : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha (7 biến).

TỐNG THỰC

Đại bàng chim cánh vàng

Mẹ con quỷ La-sát,

Chúng khoáng dã quỷ thần

Cam lộ đều no đủ.

--- Ám mục đế tóa ha (3 lần).

Này các chúng quỷ thần,

Tôi nay khắp cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Tất cả quỷ thần hưởng.

--- Ám mục lực lăng tóa ha (3 lần).

--- Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

(Một vị xướng :) Phật dạy chúng Tăng, khi ăn tâm tưởng 5 phép quán, tán tâm nói chuyện, tín thí khó tiêu. Thỉnh chư đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm chánh niệm.

(Chúng hòa :) Nam mô A Di Đà Phật.

– Tam bạt la già đa (3 lần).

– Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương Tam-bảo, Bồ-tát Thánh Tăng, cúi xin chẳng bỏ từ bi rủ quang suốt chiếu. Nghĩ đệ tử chúng con chẳng cày mà ăn, chẳng dệt mà mặc, thân hình máu thịt toàn nhờ tín thí. Ngửa trông ơn Phật tỏa ánh linh quang lân mẫn hữu tình, biển phước mênh mông sóng cuộn, quạt quạt lớn gió lành, khiến nay người thí được đàn ba la mật đều thấm ơn mưa pháp, người thọ dụng được Bồ-đề tròn sạch, chung tới hội ao sen, công không lọt khuyết, phước lành viên tịnh. Nguyện Phật từ bi thương xót tiếp thọ, xin ban từ bi thương xót tiếp thọ, xin ban từ bi thương xót tiếp thọ.

LƯU PHẠN

(Mỗi người từ chén của mình lấy ra một muỗng cơm nhỏ để khắp thí các loài.)

Đem phước tu hôm nay

Khắp thấm nơi đường quỷ.

Ăn rồi hết mọi khổ

Bỏ thân sanh chỗ vui.

Phước báo của Bồ-tát

Vô tận như hư không.

Thí được quả như vậy

Tăng trưởng không thôi dứt.

Ám độ lợi ích sa bà ha (3 lần).

DÂNG BÁT

(2 tay dâng bát ngang trán, thầm đọc :)

Chấp trì ứng khí, xin nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, ứng thiên nhơn cúng.

Ám chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần).

TAM ĐỀ

(Mỗi miếng cơm lạt thầm nguyện.)

Miếng thứ nhất : Nguyện dứt tất cả ác.

Miếng thứ hai : Nguyện làm tất cả lành.

Miếng thứ ba : Nguyện độ tất cả chúng sanh.

NGŨ QUÁN

(Trong khi ăn thầm tưởng 5 pháp quán.)

1/- Xét công nhiều ít, xét chỗ người đem đến.

2/- Xét đức hạnh mình tròn hay khuyết để ứng cúng.

3/- Phòng tâm lìa lỗi tham sân si là gốc.

4/- Món ăn chính là thuốc hay chữa bệnh hình khô sắc héo.

5/- Vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này.

KẾT TRAI

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Ám chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha (3 lần).

Vì việc gì bố thí, ắt sẽ được như ý, như vì vui mà thí, sau ắt được an vui.

Ăn cơm xong rồi, nguyện cho chúng sanh tất cả các việc, đầy đủ như pháp.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy