31- Sớ cầu an Phổ Môn. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng31- Sớ cầu an Phổ Môn.

Kính nghe

Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm.

Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm.

Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ.

Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh

Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai

Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại.

Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh.

Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy

Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.

Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.

Thù thắng diệu lực ca ngợi không cùng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, chùa Liên Hoa, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, đảnh lễ hồng từ, cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh chúng nhất tâm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, xướng lễ hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát. Cầu cho… tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bệnh duyên thuyên giảm, tứ đại an hòa, tinh thần minh tịnh. Gia đình an lạc, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, âm dương đồng lợi.

– Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

– Nam mô bản tự thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.

Ngửa trông

Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh

Nước dương chi rửa sạch trần lao.

Ai cúng dường phước đẳng hà sa

Ai tán lễ tội tiêu trần kiếp.

Bậc Bồ-tát từ bi hỷ xả

Viên mãn chúng con tất cả nguyện tâm.

Nay Phổ Môn một phẩm đã xong

Chú minh tâm bảy câu thành khẩn

Hồng danh niệm ba tràng công đức

Nguyện khi sống bình an khang cát

Lúc lâm chung Quán Âm tiếp dẫn

Đại tác quang minh vân, phổ lợi vô cùng cực.

Giải tỏ tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên tại… ngày…

Sớ DƯỢC SƯ

Bởi vì

Thế gian đau bệnh

Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai.

Đệ tử chí thành

Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật.

Đông phương giáo chủ

Nghe bi âm tất chiếu diệu quang.

Đức tướng trang nghiêm,

Mười hai nguyện sâu hơn bể cả.

Tận độ tứ sanh,

Lòng bi mẫn cao tày non Thứu.

Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.

Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ nghiệp chướng.

Duyên nay tại nước Việt Nam, chùa…, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát Thánh Hiền, tụng kinh Dược Sư bổn nguyện cầu Hòa-thượng chúng con… thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh.

Khánh nguyện Tôn sư Hải Triều Âm tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an, tật bệnh tiêu trừ, viên dung vô ngại.

Cập kỳ an chư Tỳ-kheo-ni… rộng cùng Ni chúng… mười phương Tăng Ni và các Phật tử trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình, pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân. Phạm tướng nguy nga dắt đệ tử thoát ra ba cõi. Ba mươi hai tướng tốt, Tịnh Lưu Ly cảnh giới quang minh. Mười hai đại nguyện, bể khổ hoạn đưa tay tế độ nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành. Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

Nam mô……

– Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ.

– Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Dược Sư hải hội Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Thập nhị Dược-xoa đại tướng, thiên long bát bộ Hộ Pháp thiện thần, thủ hộ Già Lam thánh chúng vị tiền.

Những mong

Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe

Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa.

Ác ma tà chướng theo mõ chuông giải tán quy y.

Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.

Tâm hương khẩn nguyện, chư Phật chứng minh.

Giải tỏa tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên ngày…
Xem dưới dạng văn bản thuần túy