23- Lễ y công đức. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng23- Lễ y công đức.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Cahyna y.

– Kiên thật y.

– Công đức y.

– Thưởng thiện phạt ác y.

– Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng.

– Nam mô thập địa tam hiền, ngũ quả tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng.

– Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng già gia chúng.

– Kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, tam tạng Đông Tây kim cổ liệt vị pháp sư.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam thập phương du hóa, truyền giáo khai sơn, lịch đại Tổ sư.

– 800 Tỳ-kheo núi Ta La La

Cùng Thế Tôn may y Cahyna

Năm nấc thang A Na Luật Đà.

Xa lìa trần lao đời chật hẹp

Chứng A-la-hán đủ thần thông.

Đại phước lực, đại oai thần.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại thánh A Na Luật Đà tôn giả (3 lần).
Xem dưới dạng văn bản thuần túy