22- Lễ mười tám vị A-la-hán. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng22- Lễ mười tám vị A-la-hán.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ


– Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam mô Cahyna tôn pháp.

– Đệ nhất trí tuệ Xá Lợi Phất tôn giả.

– Đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên tôn giả.

– Đệ nhất đầu đà Ca Diếp tôn giả.

– Đệ nhất nghị luận Ca Chiên Diên tôn giả.

– Đệ nhất vấn đáp Ma-ha Câu Hy La tôn giả.

– Đệ nhất chánh định Ly Bà Đa tôn giả.

– Đệ nhất thiện trì Châu Lợi Bàn Đà Già tôn giả.

– Đệ nhất đa văn Ananđà tôn giả.

– Đệ nhất nghiêm hộ lục căn Nan Đà tôn giả.

– Đệ nhất mật hạnh La Hầu La tôn giả.

– Đệ nhất thọ thiên Kiều Phạm Ba Đề tôn giả.

– Đệ nhất phước điền Tân Đầu Lư Phả La Đọa tôn giả.

– Đệ nhất thiện giáo hóa Ca Lưu Đà Di tôn giả.

– Đệ nhất tri tinh tú Ma-ha Kiếp Tân Na tôn giả.

– Đệ nhất thọ mạng Bạc Câu La tôn giả.

– Đệ nhất thiên nhãn A Na Luật Đà tôn giả (3 lần).

– Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy