19- Lễ Phật đản. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng19- Lễ Phật đản.

Lễ Phật – Tiểu sám hối.


Khai mõ.


TÁN


Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động

Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có

Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp

Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân

Nguyện con sớm đắc quả bảo vương

Như Phật tế độ hằng sa chúng

Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi

Như thế gọi là báo Phật ân.

Phụng thỉnh Thế Tôn vì chứng minh

Ngũ trược ác thế thề vào trước

Còn một chúng sanh chưa thành Phật

Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.

Đại hùng, đại lực, đại từ bi

Vì con thẩm trừ vi tế hoặc

Khiến con sớm lên vô thượng giác

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương

Hư không kia có thể tiêu vong

Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát.

Lúc đó đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi đạo hào quang, đều hiện ra những vị Kim Cương Mật Tích số lượng bằng mười số cát sông Hằng, xách núi cầm chày khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa kính vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở, một tâm nghe đức phóng Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú :

Ám a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà ra đà rị, bàn đà, bàn đà nễ, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, sa bà ha (7 lần).

TẮM PHẬT


Con nay dội tắm thân Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Thành Tỳ Gia thật chưa từng sanh,

Rừng Ta La thật chưa từng diệt.

Không sanh không diệt đức Cù đàm

Con mắt xem nhìn càng thêm vọng.

Sáng nay chính là ngày sinh nhật

Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt.

Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm

Bảy bông nâng gót đỡ chân đi.

– Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni ta bà ha (3 lần).
Xem dưới dạng văn bản thuần túy