16- Bát Đại Nhân Giác. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng16- Bát Đại Nhân Giác.

8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân


ĐIỀU THỨ NHẤT :

Thế gian vô thường, quốc độ nguy biến. Bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Sanh diệt biến đổi. Hư ngụy không chủ. Tâm là nguồn ác. Thân là rừng tội. Quan sát như vậy xa dần sanh tử.

ĐIỀU THỨ HAI :

Tham dục là khổ, sanh tử nhọc nhằn, từ tham dục khởi. Thiểu dục ít cầu, thân tâm tự tại.

ĐIỀU THỨ BA :

Tâm không biết chán, càng được càng cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ-tát không thế, an nghèo giữ đạo, duy tuệ sự nghiệp.

ĐIỀU THỨ TƯ :

Lười biếng trụy lạc. Tinh tấn cần mẫn, phá ác phiền não, đồi phục bốn ma, thoát ngục năm ấm.

ĐIỀU THỨ NĂM :

Ngu si sanh tử, Bồ-tát thường nhớ, học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ. Thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả, chung hưởng an vui.

ĐIỀU THỨ SÁU :

Nghèo khổ hay oán, ngang kết ác duyên. Bồ-tát bố thí, bình đẳng oán thân, không niệm ác xưa, không ghét người ác.

ĐIỀU THỨ BẢY :

Năm dục lỗi lầm, là gốc tai họa. Còn là người tục, không nhiễm thói đời, ước mong ba y, bình bát pháp khí. Chí nguyện xuất gia, giữ đạo trong sạch, phạm hạnh cao xa, từ bi hết thảy.

ĐIỀU THỨ TÁM :

Sanh tử lẫy lừng, khổ não vô lượng. Phát tâm đại thừa, phổ tế chúng sanh. Nguyện đều giác tỉnh, sanh tử khổ não. Xa lìa năm dục, tu tâm chánh đạo.

Nếu đệ tử Phật, tụng 8 việc này, mỗi niệm mỗi niệm, diệt vô lượng tội, tiến tới Bồ-đề. Sớm lên chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường hưởng an vui.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy