15- Tán lễ Tây phương. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng15- Tán lễ Tây phương.

CẢNH SÁCH


Ngày nay lại đã qua rồi

Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan.

Dường như cá cạn ở ao

Khổ thêm thời có chút nào vui đâu.

Cần tu tợ lửa đốt đầu

Đừng cho sái buổi như chầu đế vương.

Biết thân mỏng mảnh vô thường

Sớm còn tối mất lo phương tu hành.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ


1/. Trung thiên giáo chủ, khải Tịnh-độ giáo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2/. Đông phương A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Như vậy tận Đông phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

3/. Nam phương Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Như vậy tận Nam phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

4/. Tây phương Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Như vậy tận Tây phương hà Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

5/. Bắc phương Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật. Như vậy tận Bắc phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

6/. Hạ phương Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật. Như vậy tận Hạ phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

7/. Thượng phương Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật Phật, Đại Diễm Kiên Phật. Như vậy tận Thượng phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

8/. Quá khứ 7 Phật, vị lai Hiền kiếp ngàn Phật, mười phương ba đời hết thảy tôn Phật.

9/. 10/. 11/. Tây phương An Lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lễ).

12/. Phật nói A Di Đà kinh, đại thừa 48 nguyện Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, văn phẩm ca ngợi cùng mười phương hết thảy tôn pháp.

13/. An Lạc thế giới, Phật Bồ-tát kinh cho đến ao nước hoa cây chim nhạc, tất cả pháp âm thanh tịnh pháp tạng.

14/. Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

15/. Quá khứ a tăng kỳ kiếp, Pháp Tạng Tỳ-kheo Bồ-tát ma-ha-tát.

16/. An Lạc thế giới mới phát đạo tâm, vô sanh không thoái, một đời bổ xứ cùng mười phương tới sanh Tịnh-độ hết thảy các đại Bồ-tát ma-ha-tát.

17/. Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, Thường Tinh Tấn Bồ-tát, mười phương các hộ Tịnh-độ giáo Bồ-tát ma-ha-tát.

18/. Đại trí Xá Lợi Phất, Anan trì pháp, hết thảy Thanh-văn Duyên-giác đắc đạo Hiền Thánh Tăng.

19/. Đông Tây kim cổ, kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, ấn tống, biên chép Tịnh-độ giáo pháp, liệt vị Pháp sư.

20/. Mười phương du hóa, khai sơn truyền giáo, hoằng dương Tịnh-độ, lịch đại Tổ sư.

21/. Phổ vị thiên long bát bộ, Hộ Pháp thần kỳ, thủ hộ già lam các thánh, bốn ân ba cõi, pháp giới quần sanh đảnh lễ Tây phương An Lạc thế giới, hải hội Phật Bồ-tát các Hiền Thánh chúng cùng thượng thiện nhân.

Cảm thương thân phận chứa si mê

Lũy kiếp lang thang chẳng biết về

Mải miết đua đòi nơi danh tướng

Còn đâu nghĩ nhớ đến xưa quê.Xưa quê vô nhiễm ấy chân tâm

Linh tri ly niệm dễ đâu tầm

Ân Phật chỉ bày trời biển rộng

Trùng vây nào dễ thoát tâm phàm.Tâm phàm một niệm quyết quy y

Tin theo kim khẩu, chẳng tin chi

48 nguyện kia tầy nhật nguyệt

Lòng từ soi sáng đức A Di.A Di Đà Phật niệm hồng danh

Chứa muôn công hạnh đấng an lành

Đem thân quyết gởi nơi chín phẩm

Đời đời bất tuyệt chứng vô sanh.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy