13- Lề thù ân ngày bố tát. - Kinh Nhật Tụng

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng13- Lề thù ân ngày bố tát.

– Trời đất che chở ân sâu, nhật nguyệt chiếu soi đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Quốc gia chánh trị ân sâu, đất nước hằng dùng đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Thầy Tổ dạy dỗ ân sâu, cha mẹ sanh thành đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Mười phương tín thí ân sâu, bốn sự cúng dường đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

– Thế độ Bổn sư.

– Phó pháp Tôn sư.

– Truyền giới đường đầu Hòa-thượng.

– Yết ma A-xà-lê sư.

– Giáo thọ A-xà-lê sư.

– Thất vị tôn chứng sư.

– Chư vị dẫn thỉnh sư.

– Thập phương thiện hữu tri thức ân.

– Chủng chủng công vụ thiền môn ân.

– Chư sơn hợp đường đại đức Tăng già.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy