QUYỂN 7 - Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nguyệt Đăng Tam MuộiQUYỂN 7

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát nên thường thích tu thần thông bổn nghiệp. Thế nào là Bồ tát ma ha tát tu đại thần thông bổn nghiệp?

–Ðó là nhiếp tất cả thiện pháp, không thủ giới tụ, không trước định tụ, đối với trí tuệ tụ cũng không hý luận, đối với giải thoát, giải thoát tri kiến tụ cũng không thủ trước.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát ma ha tát tu đại thần thông bổn nghiệp. Nếu thành thần thông bổn nghiệp liền được đại thần thông. Nếu Bồ tát ma ha tát đối với tất cả việc mà biến hiện tự tại liền có thể vì tất cả chúng sanh thuyết pháp để đưa họ vào đại thừa. Bồ tát ấy đối với đại thần thông này phải thường tu học.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Thần thông bổn thắng nghiệp


Hiển thị không quả báo

Mong quả tu các hạnh


Giữ ngã tưởng, không trừ

Ðã nói bậc thần thông


Trí Phật bất tư nghì

Nếu trụ nơi thủ trước


Người ấy không trí huệ

Các pháp bất tư nghì


Dùng âm thanh hiển thị

Nếu chấp nơi âm thanh


Không đạt phương tiện thuyết,

Không hiểu dạy phương tiện


Không biết phương tiện thuyết

Phi pháp nói là pháp


Với pháp nào hiểu rõ?

Trong thế giới ba ngàn


Khi ta nói các kinh

Một nghĩa, vô số vị


Nó không thể nói được

Chư Phật ở mười phương


Nói rõ vô lượng pháp

Nghĩ kỹ nghĩa một câu


Liền hiểu được tất cả

Tất cả pháp vô ngã


Nếu ai học nghĩa này

Lúc đó tập một câu


Hiểu Phật pháp không khó

Các pháp là Phật pháp.


Nếu ai học nghĩa này

Như pháp mà hiểu rõ


Liền thuận theo pháp không

Các lời là lời Phật


Tất cả tướng đều không

Cầu khắp cả mười phương


Các lời bất khả đắc

Lời Phật tối đệ nhất


Lời Phật không ai bằng

Việc vi tế đều không


Là lời nói tối thượng

Pháp ấy thật vô thượng


Hiển hiện, không đoạn tuyệt

Không có mảy vi trần


Chư Phật đã nói ra

Các pháp bất khả đắc


Không có pháp để chứng

Biết về pháp như vậy


Mới hiểu Phật Bồ đề

Nếu ai ngộ pháp này


Liền chuyển được pháp luân

Ngay khi chuyển pháp luân


Tuyên dương thắng cam lồ

Bồ tát mới hiểu được


Bồ đề Phật vô thượng

Phật là bậc Vô đẳng


Khiến người ngộ trí Phật

Không tu và không nguyện


Vô tướng tức là không

Như bốn pháp môn này


Phật dạy là giải thoát

Mắt, tai và mũi lưỡi


Thân, ý với các căn

Thể tánh chúng là không


Kiều Trần Như thấy trước

Nếu đối với pháp này


Biết thể tánh như thật

Chẳng tranh luận mọi người


Nhờ hiển đạt pháp tướng.

Là cảnh giới dõng mãnh


Bậc Bồ tát cứu hộ

Ðều không có nghi hoặc


Nhờ hiểu thể pháp không.

Hay đạt các pháp tánh


Nên được gọi là phật

Vì pháp giới khó lường


Giác ngộ kẻ đáng độ

Ðược chứng đắc chư Phật


Ðều do giới thân tạo

Lời Phật và tiếng giới


Ðều đồng tướng bình đẳng.

Ðã nói các âm thanh


là âm thượng trung hạ

Bình đẳng đều một tướng


Phật hay chỉ pháp giáo

Phật pháp vô sở trụ


Cũng không ở các nơi

Không sanh cũng không diệt


Cho nên gọi vô lậu

Không mới cũng không cũ


Không tan cũng không hợp

Không xanh cũng không vàng


Không trắng cũng không đen

Khó nói, không nên chấp


hết lời mà tuyên dương

Âm thanh không làm nỗi


Chư Phật xảo trí thông

Ðó là pháp vô lậu


Lời ấy, không chỗ nương

Chẳng ở tại mười phương


Pháp ấy Phật đã nói

Sau khi Phật diệt độ


Nhớ nghĩ thân tướng Phật

Liền thấy được thân Phật


Nhờ thần lực của Phật.

Lại không có chúng sanh


Chứng đắc quả tịch diệt

Ngay khi nói pháp này


Vô lượng chúng diệt độ,

Thí như mặt trời, trăng


Ảnh hiện nơi trăm sông

Ðều thấy bóng của chúng


Tướng các pháp cũng vậy

Nếu biết các pháp tánh


Cũng giống nhu ảnh tượng

Quyết chẳng lấy sắc thân


Ðể thấy được chân Phật

Các pháp không hình tướng,


Cầu tướng trạng không được

Pháp không hình như vậy,


Chính là pháp thân Phật

Nếu ai thấy pháp thân


Chính là thấy Ðạo sư

Pháp thân là chánh giác


Như vậy là thấy Phật

Không được mà hiện được


Không được mà nói được

Nếu muốn cầu Sa môn


Cần phải biết đạo này

Ta đã nói chơn hạnh


Biết chúng sanh ưa thích

Nếu nhận bí mật giáo


Họ liền không chấp trước

Nếu bảo có sở đắc


Họ liền chẳng được gì?

Họ chẳng được đạo quả


nên gọi phi Sa môn

Pháp này rất thâm áo


Chưa đạt, nói lời này

Lời ấy rất sâu xa


Khó có thể tuyên thị

Năm chúng sự đều không


Ðều do hư vọng khởi.

Không có hay khởi sanh


Cùng với năm chúng pháp

Tánh tướng của năm pháp


Là tất cả pháp tướng

Phật nói tướng như vậy


Tướng ấy bất khả đắc

Như hư không không vật


Các pháp cũng như vậy

Trước sau và hiện tại


Ba đời, như thật quán

Lời nói như hư không


Nên trong không không chấp

Thể tánh pháp như vậy


Chưa từng có sở thuyết

Với pháp không sở kiến


Ðó là bất tư nghì

Pháp này không tự tánh


Pháp thể bất khả đắc

Ngộ được Phật Bồ đề


Cảnh giới của định diệt

Nếu hay biết như vậy


Với pháp liền không chấp

Nếu hay không chấp pháp


Người ấy hiểu tướng pháp

Bồ tát trong mọi lúc


Vất bỏ tất cả tưởng

Nếu ai vất bỏ tưởng


Sẽ không chấp Phật pháp

Nơi ấy không nắm giữ


Mới gọi là thật tế

Nơi đó mà hiểu rõ


Ức kiếp vẫn không chấp

Vọng phân biệt bổn tế


Ngu si mãi sanh tử

Tìm kiếm khắp mười phương


Vẫn không có bổn tế

Vì tất cả pháp không


Bồ tát không chấp trước

Cúng thực hành Bồ đề


hành ấy bất khả đắc

Như chim bay trên không


Không để lại dấu vết

Tánh chánh giác như vậy


Bồ tát hay biết rõ

Như người khéo huyễn thuật


Giả tạo ra các vật

Cũng hiện các sắc vật


Thật sự bất khả đắc

Nếu chấp vào được mất


Nó liền không sở đắc

Trí ấy giống như huyễn


Nhưng không đồng với huyễn

Ðối với chỗ pháp không


Kẻ ngu vọng phân biệt

Hành động trong phân biệt


Kẻ ấy vào đường ác

Chúng sanh sanh rồi già


Lưu chuyển mãi không thôi

Ðắm chìm trong sanh tử


Khổ não không hạn lượng

Thế gian sanh khổ não


Do ngu, vọng phân biệt

Chưa trừ phân biệt ấy


Mãi phiêu lưu sanh tử

Vừa vui và tương ưng


Tập đắm quả báo dục

Chưa thể bỏ chấp thủ


Vì trụ nghiệp phiền não

Nghiệp chúng sanh không cùng


Phiêu lưu trong biển dục

Luôn luôn bị thọ sanh


Mãi mãi bị chết chóc

Không trí, bị ma khiến


Tạo tác các nghiệp ác.

Thọ sanh ở nơi đâu


Liền bị quả báo chết

Phàm phu ngu tăm tối


Nên phải bị sanh tử

Bần cùng lạ khổ sở


Rơi vào đường bất thiện

Bị đao, roi và gậy


Thay nhau mà làm hại

Tạo tác việc ác này


Tăng trưởng các khổ não

Con tôi và của tôi


Phàm phu vọng phân biệt

Vọng phân biệt như vậy


Lại thêm các hữu lậu

Tăng trưởng sự sanh tử


vì vậy kẻ phàm phu

Lưu chuyển trong các cõi


Nên gọi là phàm phu

Họ vứt bỏ Phật pháp


Tăng thêm các pháp ác

Nên không được giải thoát


Bị lưới ma trói buộc

Kẻ ngu vì ái dục


Theo nữ sắc ô uế

Phải sống chỗ ô uế


Rơi vào các đường ác

Nhiễm dục, Phật không khen


Với thân phận nữ sắc

Các lưới đáng sợ này


Nữ sắc đáng sợ nhất

Bồ tát hằng xa lìa


Giống như sợ rắn độc

Thường không thân nữ sắc


Biết không phải Phật đạo

Tu học đạo Bồ đề


Như Phật đã tu tập

Ðã tu học Phật đạo


Mau thành đạo Vô thượng

Ðạt được tối Vô thượng


Làm tháp miếu thế gian

Trí huệ không ai hơn


Thành bậc Thiên Trung Thiên

Bảo người tu tám giới


Giới thân không cầu uế

Các ức chúng vô lượng


Khuyên dạy tu Bồ đề

Làm lợi ích cho chúng


Thương yêu khắp tất cả

Bậc trí huệ dõng kiện


Ðánh lên tiếng trống pháp

Chấn động cung Ma vương


Cùng với quyến thuộc chúng

Vô lượng các ức ma


Khuyên bảo tu Bồ đề

Hàng phục các dị luận


Vượt trên các ngoại đạo

Chấn động cả đại địa


Biển cả và núi cao

Biến hiện làm nhiều thân


Vô số các loại khác

Ðại trí hay thị hiện


Trăm ngàn các thần biến

Chấn động vô lượng cõi


Giống như cát sông Hằng

Hàng phục các ma quân


Liền ngộ đạo vô thượng

Lại hóa làm cây lạ


Các thứ báu trang sức

Nặng trĩu hoa quả lạ


Mùi thơm thật khả ái

Hoặc hóa làm đài cây


Lầu quán và cung điện

Biến hóa thật dũng mãnh


Ao hoa rất trong sạch

Ðầy nước tám công đức


Trong mát không uế trược

Nếu có chúng sanh uống


Diệt trừ ba thứ khác

Nếu ai uống nước này


Liền được quả bất thối

Hay được trí Vô thượng


Làm bậc Thế Ðạo sư

Ðạo vô thượng tịch diệt


Hành giả phải nên biết

Không đạt đạo này vậy


Ðó gọi là ngoại đạo

Nếu ai thân cận họ


Thực hành theo lời dạy

Rơi vào nơi đại ác


A tỳ khó cứu thoát

Không thể nói hết được


Chỉ có ta biết rõ

Và Ðại Thắng Bồ tát


Sâu xa khó thấy được

Chẳng phải phàm phu ngu


Vì họ bị đắm trước

Với pháp này sanh nghi


Biến hóa rất trang nghiêm

Vô lượng thứ khả ái


Tất cả đều trải qua

Các cõi Phật vô thượng


Tất cả các cõi Phật

Ðều hiện các sắc lạ


Ðại thần lực Bồ tát

Tất cả đều hay hiện


Ðại lực, đại dõng mãnh

Mặc áo giáp kiên cố


Cầm chày Ðại Kim cang

Diệt trừ nơi pháp không


Tự thân đã phóng ra

Vô số ánh sáng lớn


Nhiều như cát sông Hằng

Trừ tăm tối thế gian


Họ không nhiễm nữ sắc

Cũng không tùy thuận chúng


Nên lìa tư tưởng ấy

Nữ tưởng rất xấu ác


Cõi Phật thường bất không

Là chỗ trụ dõng mãnh


Các ác ma Ba tuần

Không thể đến nhiễu loạn


Kẻ sống bằng ác kiến

Không thể gặp chư Phật


Bị sân hận chế ngự

An trụ nơi xan tham


Chúng là ma Ba tuần

Sanh thiên và giải thoát


Bị chúng làm chướng ngại

Nên phải đọa ác đạo


Quán sát tất cả tưởng

Mà sống tưởng xa lìa


Người ấy mới biết được

Vô thượng trí chư Phật


Hay biết đời trước sau

Cũng với đời hiện tại


Diễn thuyết nghĩa như thị

Trong đó không sở thuyết


Lời hòa hợp, giả danh

Bồ tát biết như vậy


Lợi ích các chúng sanh

Vô lượng khó nghĩ nghì


Tưởng ấy lường biết nghĩa

Nên hiển thị năng thủ


Tướng đó không thể nắm

Liền chỉ nghĩa tịch diệt


Tưởng này không tịch diệt

Tịch diệt chính là trí


Nếu biết tự tánh tưởng

Liền lìa bỏ các tưởng


Nếu có tưởng sai khiến

Lại chính là có tưởng


Nếu dùng tưởng hý luận

Người ấy không lìa tưởng


Nếu ai tạo tâm này

“Tưởng ấy do ai tạo?”


Tưởng này ai chứng được?

Ai diệt được tưởng này


Pháp để khởi lên tưởng

Không thể gặp chư Phật


Ngay chỗ đó hiện hữu

Vô ngã, lìa thủ trước


Nếu trong tâm không sanh

Do đâu có khởi tưởng


Nếu tâm được giải thoát

Chúng do đâu khởi lên


Nếu chứng được giải thoát

Tâm ấy khó nghĩ bàn


Vì tâm khó nghĩ bàn

Thành tựu khó nghĩ bàn


Ta vốn nghĩ như vậy

Nên an trụ tâm địa


Vất bỏ tất cả tâm

Nguyện thành bất tư nghì


Quả báo pháp bạch tịnh

Xem thấy nơi vô vi


Một niệm hay hiểu rõ

Ý nghĩa các chúng sanh


Chúng sanh tức tâm này

Tâm tức là Như Lai


Chư Phật bất tư nghì

Hiểu rõ được tâm này


Nếu ai nghĩ như vậy

Vì sao phải xả tâm


Suy nghĩ nơi vô tâm

Hay lìa tất cả tâm


Nếu vào lúc chết chóc

Tâm theo tưởng mà chuyển


Người ấy khởi tâm nghĩ

Khiến tâm không giải thoát


Kẻ ngu tưởng nữ sắc

Liền khởi lên ái dục


Nếu diệt trừ tưởng ấy

Liền không có ái dục


Nếu nghĩ pháp vô thượng

Suy nghĩ ấy tối đại


Nhờ suy nghĩ các pháp

Ðạt được tâm chân thật


Tâm nhớ nghĩ vô cùng

Nên mãi mãi phan duyên


Nhớ nghĩ các tà đạo

Tâm nghĩ không cùng cực


Gọi là pháp tâm tận

Trong cùng tận không trí


Trí huệ chẳng cùng tận

Vì pháp vô tận vậy


Giả danh nên nói đạo

Quên lời mà diễn thuyết


Pháp này không sai khác

Trí huệ không cùng tận


Không sanh cũng không diệt

Không tướng mạo, hình dạng


Thường ở trong ức kiếp

Hiển hiện pháp vô tướng


Quán sát tất cả hữu

An trụ trong phi hữu


Chưa từng thấy hữu khác

Cũng không thấy không khác


Giả danh có ngôn thuyết

Hiển thị chẳng có không


Song với tất cả Phật

Không có, không sở kiến


Tất cả pháp hữu vi

Hiển thị nơi phi hữu


Nếu hay biết pháp này

Liền thấy được phi hữu


Thường không có sở chứng

Vì rốt ráo không có


Nếu có sự chứng đắc

Gọi đó là thế gian


Nếu có tâm như vầy:

“Ta ở đời, thành Phật”


Nghĩ vậy còn có tưởng

Quyết không ngộ Bồ đề


Bậc Bồ tát vô úy

Nơi pháp không cầu mong


Tự nhiên không phiền não

Như vậy là Bồ đề


Mọi người nói lời này

Ta đến nơi Bồ đề


Vì không biết đạo này

Nên xa Phật Bồ đề


Dùng âm thanh nói pháp

Tất cả các hành không


Tự tánh thể âm thanh

Tinh vi không thể thấy


Thị hiện đại thần thông

Nói Tu đa la này


Lợi ích các Bồ tát

Chư Phật đã minh chứng


Ðoạn trừ các đối trị

Là tất cả phiền não


Ngài trụ đại thần thông

Khéo tu bốn thần túc


Ðã đạt được giới luật

Với không được cứu cánh


An trụ nơi thần thông

Thần túc bất tư nghì


An trụ trí vô nguyện,

Tu trí rất thanh khiết


Cầu trí không mệt mỏi

Vô lượng, bất tư nghì


Trong Tam muội thần thông

Dần dần vô công dụng


Quả ấy hằng không tịch

Tất cả thường tịch diệt


năng lực thần túc ấy

Trải qua ức thế giới


Thấy Phật đèn soi đời

Giống như cát sông Hằng


Người ấy nơi sanh diệt

Tùy tâm được tự tại


Nhờ tâm được tự tại

Nên thân được thanh tịnh


Trong các đệ tử Phật

Nếu tu sức thần thông


Quả báo thần thông ấy

Không được phần mười sáu


Tất cả các chúng trời

Không thể thấy thân họ


Ngoại trừ Phật thế Tôn

Và những vị đồng chứng


Vị ấy thân không bệnh

Không tóc bạc da nhăn


Cũng không già ốm yếu

Lâm chung không khổ não


Không có các nghi ngờ

Cùng với các nghi hoặc


Ngày đêm hằng diễn thuyết

Trăm ức Tu đa la


Với tất cả phiền não

Ðoạn hết các tập khí


Ðối với các chúng sanh

Thường khởi tâm bình đẳng


Với trăm ngàn Tam muội

Không uế, được tự tại


Tu tập trí huệ lớn

Diễn thuyết cho mọi người


Với hai căn nam nữ

Tất cả xa lìa tưởng


An trụ phi hữu tưởng

Hay nói chơn quyết định


Dùng trí huệ thanh tịnh

Diễn thuyết pháp như thật


Ðúng với pháp tùy thuận

Cảnh giới của Ðịnh, huệ


Nhờ tu các định ấy

Không bị sự đình trệ


Thường dùng lời chân thật

Thuyết pháp điều lợi ích


Nên khéo được thân người

Xa lìa tất cả nạn


Hay báo ơn chư Phật

Vì thường thích kinh này


Nên trong vô lượng kiếp

Vất bỏ thế gian này


Nếu với kinh điển ấy

Cho đến một bài kệ


Ðã từng thấy chư Phật

Luôn luôn đến cúng dường


Vì ưa thích kinh này

Mau ngộ Bồ đề Phật


Nên liền thấy chư Phật

Hằng ở núi Kỳ Xà


Liền được Phật thọ ký

Sẽ thấy Phật Di Lặc


Nhờ thấy Phật Di Lặc

Hoặc ở thời mạt thế


Thọ trì kinh điển này

Ðược tâm thượng ái lạc


An trụ trong thật tế

Thành tựu bất tư nghì


Với bất tư nghì này

Không có các nghi hoặc


Người ấy không nghi ngờ

Không có vi tế hoặc


Với lời Phật quyết định

Bồ đề đâu khó được


Lúc mạt thế hãi hùng

Khó có thể tu hành


Nếu được nghe kinh này

Liền được vô tận biện


Ai ưa thích kinh này

Tạng Phật pháp vô thượng


Phật và các Thanh văn

Liền đi đến cúng dường


Người chuyên đọc kinh này

Chính là trì pháp tạng


Trong các sự cúng dường

Cúng dường pháp cao nhất


Nếu hay trì kinh này

Bồ đề Phật khó nghĩ


Là trí Phật vô thượng

Ðược trí ấy đâu khó


Trước khi Phật xuất thế

Từng trì kinh điển này


Cho đến đời mạt thế

Lại được gặp kinh này


Ði đến các cõi Phật

Cất tiếng rống chấn động


Tiếng rống sư tử lớn

Tiếng Phật bất tư nghì


Ở chỗ ức đức Phật

Thích sư tử đã làm


Hay dùng vô lượng biện

Diễn thuyết không sợ hãi


Loại công đức ngọt ngào

Ðược chư Phật thọ ký


Và đời sau mạt thế

Hay hộ Bồ đề Phật


Sắc đẹp đều đầy đủ

Tướng tốt tự trang nghiêm


Thần lực mau đến được

Thấy được vô lượng Phật


Thần lực hóa thành hoa

Ðẹp đẽ và thơm phức


Thường dùng thủy tinh, bạc

Cùng với các lưu ly


Tất cả các của báu

Từ lòng tay hiện ra


Vì cầu được Bồ đề

Cúng dường tất cả Phật


Vô lượng thứ cúng dường

Âm nhạc và ca tán


Lông trên người xuất hiện

Giống như cát sông Hằng


Hằng ức loại chúng sanh

Nếu được nghe tiếng này


Liền được bất thối chuyển

Trí huệ Phật vô thượng


Ðược đức Phật khen ngợi

Khắp nghe danh hiệu Phật


Các phương truyền danh ngài

Cũng tự được nghe thấy


Nếu nghe được danh ngài

Ðược diệt hết các tưởng


đã diệt hết tưởng rồi

Ðược thấy vô lượng Phật


Có trí huệ như vậy

Thức hành hạnh Bồ đề


Vì lợi các chúng sanh

Nên cầu đức Bồ đề


Nhờ hành trí huệ ấy

Nên được lợi như vậy


Lại được lợi ích khác

Bởi hay trì kinh này


Nếu có các phụ nữ

Nhờ nghe, trì kinh này


Liền chuyển khỏi thân nữ

Hay nói pháp cam lồ


Lại không còn thọ nữa

Thân nữ nhân như vậy


Ðầy đủ các sắc đẹp

Thành tựu tướng trang nghiêm


Nếu đối thắng kinh này

Hiển thị công đức này


Nên được diệu quả đó

Mau chứng được Bồ đề


Thường trong tất cả đời

Thành tựu không sợ hãi


Nếu ai với kinh này

Cảnh giới của Bồ tát


Thắng Tam muội vô tận

Mẹ tất cả Bồ tát


Ðể mau chứng Bồ đề

Phải nên trì kinh này


Họ được thân cận Phật

Cũng gần Phật Bồ đề


Lâu ngày thọ kinh này

Ðược tịch diệt thắng diệu


Nơi ấy, bậc dũng kiện

Chỗ an trụ Bồ tát


Thấy đèn đời chiếu sáng

Giống như cát hằng sa.

Vua Chuyển Luân hay tạo đại lực

Thấy Phật Thập Lực, tâm tịch định

Vô lượng trăm kệ để khen ngợi

Ðược ly cấu địa, thắng Tam muội

Ðặt ra vô đẳng cúng dường Phật

Có danh hiệu lớn Nhân Trung Thượng

Vất bỏ ngôi vua như nhổ dãi

Ðể tu thắng Phạm hạnh tối thượng

Nơi thắng Phật pháp đi xuất gia

Ðược định ly cấu tịch diệt này

Ðạt được lời nói Thượng Thắng Thiện

Diễn thuyết nhiều ức kinh không ngớt

Pháp vi tế Không, Vô tướng, Nguyện

Tịch Thắng, Ly cấu, không các lậu

Tự tánh không tịch, dứt ngôn ngữ

Xuất định, thuyết pháp cho mọi người

Trí huệ thậm thâm thường vô lượng

Trí huệ rộng lớn, nghĩa vô biên

Ðạt được Tam muội thậm thâm này

Hay làm đèn sáng cho thế gian

Thường tu phạm hạnh, hằng trong sạch

Không có tanh tao và ô uế

Khiến vô lượng chúng sanh an trụ

Ðược các tịch định, lìa các cấu

Thường được biện tài, mau thông lợi

Tiếng tăm như biển, huệ vô lượng.

Nói năng thượng diệu, đạt các pháp

Nhờ trì thắng kinh tịch định này.

Biết rõ các nghiệp và công xảo

Thấy rõ luận lý và y dược

Ðạt đến tất cả bờ dõng kiện

Nhờ trì tịch định ly cấu này

Với các kệ luận và cười đùa

Giỏi việc ca múa đến tột đỉnh

Thường làm pháp sư cho thế gian

Nhờ trì tịch định ly cấu này

Thường có các quyến thuộc thượng diệu

Hằng được tất cả thượng cúng dường

Hay tu hạnh Bồ đề thắng diệu

Nhờ trì tịch định ly cấu này

Thường có các quyến thuộc thượng diệu

Hằng được tất cả thượng cúng dường

Hay tu hạnh Bồ Ðề thắng diệu

Nhờ trì tịch định ly cấu này.

Tên độc buồn phiền bức bách tâm

Bậc trí huệ không có nạn ấy

Luôn không bệnh tật, thường an ổn

Nhờ trì tịch định ly cấu vậy

Có các bệnh hoạn ở thế gian

Tất cả bệnh thân và hoạn tâm

Người ấy thường không bệnh hoạn ấy,

Nhờ trì tịch định ly cấu này

Tất cả thân đau và tâm đau

Hoặc là răng đau hay đầu đau

Người trí thường không thống khổ này

Nhờ trì tịch định ly cấu này

Tâm có vô lượng khổ đau khác

Chúng khơi từ ý thiêu đốt thân

Họ không khi nào khởi phiền não

Nhờ trì tịch định vô cấu này

Giống như hư không không cấu nhiễm

Tự tánh vô cấu thường thanh tịnh

Tâm người ấy tịnh cũng như vậy

Nhờ trì tịch định vô cấu này

Cũng như ánh sáng của trời, trăng

Phá trừ tăm tối thường thanh tịnh.

Tâm họ trong sáng cũng như vậy

Nhờ trì tịch định vô cấu này

Như người cằm nắm các màu sắc

Vẽ lên hư không, không thể được

Người ấy tâm tịnh như hư không

Nhờ trì tịch định vô cấu này

Giống như gió thổi khắp mười phương

Du hành các cõi không đắm trước

Tâm họ du hành giống như gió

Không nhiễm thế gian được giải thoát

Gió thổi rất mau không thể thấy

Không bị lưới giăng không trói buộc

Chí ý người ấy sâu khó thấy

Nhờ trì tịch định ly cấu này

Aûnh hiện trên vách lấy sao được

Bóng hiện trong nước làm sao lấy

Khi thân đạt được Tam muội này

Không ai biết được tâm người ấy

Các chúng sanh mười phương thế giới

Bao nhiêu lời nói vẫn tính được

Khi thân đạt được Tam muội này

Không ai biết được tâm người ấy.

Ðạt được định tịch diệt như vậy

Tâm họ không cấu, không nhiễm trước

Chúng sanh ba cõi không ai bằng

Chỉ trừ chư Phật, tam giới tôn

Lìa tham ái dục, không nhiễm sắc

Không bị tâm ngu đắm nữ nhân.

Khi đạt được thắng định như vậy

Chứng thắng tịch diệt, không ô nhiễm

Ðối với nam, nữ không luyến ái

Không nhiễm vợ con và quyến thuộc

Khi đạt được thắng định tịch diệt

Tu hành thiện tịch không đắm nhiễm

Ðối với của cải không tham đắm

Không mong sanh thiên, không tiếc của

Trong tâm thanh tịnh không vọng tưởng

Do được định này, nhiều lợi ích

Không vì sanh thiên, tu phạm hạnh

Người trí bố thí không mong báo

Chỉ vì Bồ Ðề tu phạm hạnh

Nhờ được tịch định ly cấu vậy

Không cầu ngôi vua, tu giới hạnh

Nhiều người do đó tu phạm hạnh

Vì lợi chúng sanh cầu Bồ Ðè

Dốc lòng thành tựu định này vậy

Ðã bỏ các dục, tâm không não

Hằng không mong cầu việc dâm dục

Ðoạn trừ dâm dục và cao mạn

Do đạt được tịch định như vậy

Họ thường không bị sân nhuế lại

Uế tâm sân não không hề sanh

Thường dùng lòng từ trừ sân hận

Nhờ được thắng tịch định như vậy

Họ thường không bị ngu che tâm

Chính nhờ trí tuệ đoạn vô minh

Ðạt được vô lượng vô ngại trí

Ðạt được lợi ấy nhờ định này

Dùng quán bất tịnh trừ ái dục

Tâm từ trừ sạch hết lòng sân

Trí huệ đoạn trừ lưới vô minh

Ðược diệu định này soi thế gian

Không có ngủ nghĩ và giải đãi

Không khởi phiền não và sân hận

Hằng được giải thoát không tạp uế

Ðược Tam muội này nên có lợi

Không bị xan tham làm bức não

Tâm thường ưa thích việc huệ thí

Xả bỏ tất cả ban niềm vui

Nhờ người ấy hay trì Tam muội

Ðầy đủ oai thế không ai bằng

Tất cả thường có lực đại thần

Tất cả thế gian không ai bằng

Nhờ Bồ Tát trì thắng định ấy

Cũng lại hay làm vua Chuyển Luân

Ðầy đủ bảy báu, đi trên không

Lúc đó tất cả đều quy phụng

Bậc trí huệ ấy được quả này

Nhờ hào quý hiền thiện tối thắng

Của cải quyến thuộc đều giàu có

Voi ngựa, xa cộ cùng xe báu

Vàng bạc dồi dào đủ các báu

Hằng sanh quý tộc nhà giàu có

Như vậy dần dần sanh chỗ tốt

Với Phật pháp tăng càng tin thích

Sanh ở đâu người cũng kính yêu

Người không tín tâm ở Diêm Phù

Thảy đều làm cho sanh chánh tín

Khiến cho kiến lập tâm Bồ Ðề

Cũng lại khiến họ được đạo quả

Họ được vô thượng Bồ đề rồi

Chuyển nói vô thượng diệu pháp luân

Nếu ai biết được pháp họ thuyết

Thảy đều đạt được nhẫn vô sanh

Bồ tát thường hành tâm từ ái

Ðều hay trưởng dưỡng các chúng sanh

Hằng làm vô lượng thắng lợi ích

Mở mắt chúng sanh, trừ tối tăm

Nếu Phật dạy dỗ một Bồ tát

Vô lượng trăm ngàn ức chúng sanh

Ðã trồng gốc thiện ở trong đó

Nghe xong liền phát tâm Bồ Ðề

Quốc độ lúc ấy chẳng luống qua

Vì bậc trí phụng trì Phật pháp

Phật tử Bồ Tát tùy chỗ ở

Lợi ích vô lượng các chúng sanh

Hộ giới vô đẳng trì phạm hạnh

Trong vô lượng kiếp tịnh Tam muội

Với thiền giải thoát thường quyết định

Tên Phật tử Bồ Tát như vậy

Họ thường tu tập thắng thần túc

Hay đến vô lượng các cõi Phật

Ðã nghe chánh pháp nơi Như Lai

Tùy chỗ nghe được đều nhớ nghĩ

Nếu có Bồ Tát trụ tổng trì

Hay nói vô lượng Tu Ðà La

Lại biết các chúng sanh quá khứ

Vị lai, hiện tại cũng như vậy

Hiểu rõ sanh tử các hàm thức

Cũng lại liễu đạt sự vị lai

Không ai từ đó hướng theo kia

Tìm hiểu đôi phần cũng không được

Một khi nghiệp chưa đến


Cầu mong cũng khó được

Bồ tát đại danh xưng


Và hay hiểu rõ nó

Bậc tâm tịnh tối thắng


An trụ nơi không tịch

Nhờ đại thừa vô lượng


Chuyên chở các phẩm hạnh

Họ không thể nhớ nghĩ


Còn có chúng sanh tưởng

Bậc đại danh dự ấy


Hãy ngộ pháp vô sanh

Dù vị ấy có nói


Không chấp chúng sanh tưởng

Ngộ được cảnh giới không


Trụ nơi trí kiên cố

Nói rõ Tam muội này


Chỗ trụ của Phật pháp

Không khởi nơi tư tưởng


Là các nam và nữ

Quán sát các người nữ


Mà ngồi nơi đạo tràng

Ðã ngồi nơi đạo tràng


Phá hoại các ma quân

Không thấy ma nữ đến


Cho đến với ngã sở

Khi ngồi ở đạo tràng


Trừ sạch tất cả tưởng

Nhờ đoạn tất cả tưởng


Tất cả đại địa động

Tu di và biển cả


Mười phương cũng như vậy

Ở nơi mười phương ấy


Ðều biết chúng sanh đó

Bồ tát thần thông lực


Chấn động nơi đại địa

Khi sáu thứ chấn động


Thì chứng đạo Bồ tát

Tất cả pháp hữu vi


Cùng với pháp vô vi

Pháp ấy đều liễu đạt


Chỉ có tiếng thuyết pháp

Không có ai biết được


Ðó là các đạo pháp

Nếu ai biết đạo ấy


Gọi là thế gian giải

Vì nhân duyên pháp sanh


Vì nhân duyên pháp diệt

Thể tánh của nhân duyên


Như thật đều hiểu rõ

Nếu học tất cả pháp


Pháp không nếu cứu cánh

Liền biết các đạo pháp


Cùng tâm tất cả pháp

Vị ấy hành pháp đạo


Bồ tát cầu không được

Vị ấy biết đạo này


Chánh giác bất tư nghì

Nếu biết tất cả đạo


Liền đạt được cứu cánh

Xa lìa nơi ác đạo


Hay biết các pháp tướng

Ðã ngồi nơi đạo tràng


Rống tiếng đại sư tử

Vô biên ức thế giới


Lời tiếng được sung mãn

Lại rung động cõi ấy


Thế Hùng đại danh xưng

Khéo độ các chúng sanh


Là bậc Thánh điều ngự

Ðã chứng Thượng Bồ đề


Dưới cội cây Bồ đề

Vô lượng ức chúng sanh


Ðáng độ, ngài đã độ

Sau đó mới biến hóa


Hóa thành vô biên Phật

Ði đến các cõi Phật


Lợi ích các chúng sanh

Chư Phật hay an lập


Vô lượng ức chúng sanh

Các Như Lai ứng hóa


Ðể thuyết pháp tối thắng

Ðó là chơn đại thừa


Gọi là trí Như Lai

Làm chúng sanh tín tâm


Ðể làm nhân thành Phật

Ðó là chơn đại thừa


Như Lai tối diệu thừa

Cung kính đức Như Lai


Thêm cung kính Bồ tát

Càng cung kính chư Phật


Với Pháp, Tăng cũng vậy

Muốn chứng thắng Bồ đề


Trong tâm không hạ liệt

Kính phụng các Bồ tát


Tôn trọng bậc dõng mãnh

Mau được lên chánh giác


Không lâu thành Như Lai

Ở trong ngàn thế giới


Bồ tát đều đi đến

Thấy được bậc Mâu Ni


Bồ tát không sợ hãi

Dùng các vật quý báu


Tung rải lên đại hùng

Cùng với Mạn Ðà La


Mong cầu Bồ đề vậy

Trang nghiêm nơi pháp giới


Ðể cầu công đức Phật

Lưới báu dùng để che


Cùng khắp cả mười phương

Treo các phướn thắng diệu


Dựng cả ức lọng báu

Vô lượng thứ trang nghiêm


Trang hoàng nơi thế giới

Biến làm đài gác đẹp


Và dùng cung điện đẹp

Hành lang rất tráng lệ


Các báu vật xen kẽ

Cửa lầu và cung thất


Ðều làm hình bán nguyệt

Với bình bằng tạp hương


Ðều dùng ngọc báu chế

Vô số các lò hương


Ðều tỏa đài mây đẹp

Ở trong ngàn thế giới


Hương xông rất đáng ưa

Biến thành các mây hương


Mưa thứ mưa hương hoa

Nếu có ai ngửi được


Thành Phật đại đạo sư

Liền bỏ gai ái dục


Cùng trừ bỏ sân não

Ðập nát lưới si mê


Xa lìa các tăm tối

Ðạt được thắng thần thông


Cùng với căn, lực, giác

Các thiền cùng giải thoát


Ðáng thọ của tín thí

Trải ra ức sàng tọa


Rải các thú áo đẹp

Lưới báu che lên trên


Dùng vòng hoa trang nghiêm

Các Bồ tát vô úy


Ðại sĩ dõng mãnh ngồi

Thân đủ tướng trang nghiêm


Ðầy đủ các vẻ đẹp

Dùng các giường ngọc báu


trang nghiêm các cõi này

Biến làm các ao hoa


Ðầy nước tám công đức

Nếu ai uống nước ấy


Xa lìa các hiểm nạn

Mau xa lìa khát ái


Là phước đức thế gian

Lại có thế giới khác


Ðại sĩ đến tập hội

Khen ngợi công đức Phật


Ðạo sư Thích Sư Tử

Nếu ai được nghe tiếng


Hay thành thế đạo sư

Ðược sự bất sự nghì


Hay hiển thị kinh này

Hoa sen vàng sắc đẹp


Chen chúc cả ức cánh

Bậc diệu giác tối tôn


Ngồi đài liên hoa ấy

Cành lá bằng lưu ly


Nhụy hoa bằng vàng ròng

Giữa ma ni đức tạng


Biến làm hằng ức hoa

Tỏa ra các hương thơm


Người ngửi đều ưa thích

Diệt trừ tất cả bệnh


Sáu căn đều hoan hỷ

Tham ái và sân si


Một lúc đều sạch hết

Ðã trừ các phiền não


Quyết định được thành Phật

Hoa ấy phát tiếng hay


Tán thán công đức Phật

Cùng với pháp và tăng


Tiếng lan khắp mười phương

Không môn và vô tướng


Với lại pháp vô nguyện

Các chúng sanh nghe xong


Ðều được quả bất thối

Các âm thanh phát ra


Lan đến ức thế giới

Vô lượng chúng nghe được


Liền phát tâm Bồ đề

Hồng hạc và Khổng tước


Anh võ và Uyên ương

Phát ra tiếng thật hay


Âm thanh Phật tối thượng

Dùng cây báu thắng diệu


Biến hiện trên mặt đất

Ðoan nghiêm tối đệ nhất


Treo vòng ngọc khắp nơi

Ðầy đủ sự trang nghiêm


Tất cả các cõi Phật

Trong đó rất thù thắng


Hiện ra ở cõi này

Ðầy y báu anh lạc


Trên cây các âm nhạc

Hoa đẹp khiến tâm vui


Tất cả luôn tung rải

Các diệu trang nghiêm này


Chúng sanh được an lạc

Phật Thích Ca trụ trì


Do thần lực của Thánh

Chỉ lược nói như vậy


Công đức Thích Sư Tử

Bồ tát đại danh xưng


Với trí ấy không nghi

Nếu ai sanh tín tâm


Việc ấy bất tư nghì

Tăng trưởng nơi trí tuệ


Như sông đổ ra biển

Muốn biết lượng biển cả


Ai biết số bao nhiêu

Ta nói pháp Bồ tát


Ðều là bất tư nghì

Khó nghĩ các Bồ tát


An trụ sự như vậy

Diễn thuyết tiếng mỹ diệu


Giống như cát sông Hằng

Trong vô lượng các kiếp


Bồ tát thường không chấp

Nếu đoạn trừ chấp tướng


Ðược gần gũi Bồ đề

Giả sử pháp diệt tận


Vẫn không hủy tịnh giới

Với hạnh không tàn hại


Ðứng đầu các Bồ tát

Chính do vì ái dục


Khiến giới bị khuyết lậu

Thường hành định tịch diệt


Không đắm mùi bị định

Không chấp không phóng dật


Không bị đời ô nhiễm

Ðược lên trên thế gian


Hay đến các nước Phật

Gọi là cõi An lạc


Ðược thấy Phật Di Ðà

Lại thấy các Bồ tát


Ðầy đủ tướng trang nghiêm

Ðến bên bờ thần thông


Cứu cánh môn tổng trì

Du hành ức thế giới


Ðầu mặt lạy chân Phật

Lại hay chiếu ánh sáng


Vô lượng các cõi Phật

Ðể trừ các tai hoạn


Và phá các phiền não

Ðoạn trừ các trói buộc.


Một đời Phật bổ xứ

An lạc các chúng sanh


Mãi không đọa ác đạo

Các chúng sanh cõi ấy


Ðoạn trừ các ác đạo

Phật Di Ðà cứu hộ


Tu trì thế giới Phật

Tu tập không phóng dật


Số kiếp bất tư nghì

Các ngươi chớ hoài nghi


Sức tự tại Phật ấy

Hay sanh tín tăng thượng


Mau được sanh cõi ấy

Người nữ nghe tán thán


Hay sanh tín tăng thượng

Ðược chuyển thân nam tử


Hãy đến ức cõi Phật

Na do tha ức cõi


Bao nhiêu vật cúng dường

Ðều cúng tất cả Phật


Không bằng một phần từ

Thường tu hành giới định


Vô lượng thiền giải thoát

Tu ba môn giải thoát


Mau thành Nhân trung thượng

Trong đời ác mạt pháp


Nếu Bồ tát trì giới

Cúng Phật, thường thương mình.


Cúng dường ấy tối thắng

Người ấy cúng chư Phật


Quá khứ và hiện tại

Vị lại bậc tối thắng


Người trì giới đời ác

Mười phương Phật đều thấy


Bồ tát đời mạt pháp

Hộ trì cấm giới Phật


Người lành hay hộ pháp

Người nữ nghe khen cõi Phật kia

Nếu sanh ý thích thêm niềm tin

Liền được thân nam tử thông tuệ

Hay du hành đến ức cõi Phật

Trong na do tha ức cõi Phật

Có bao nhiêu thứ cúng dường Phật

Ðều đem cúng dường các đức Phật

Không bằng phần nhỏ của tâm từ

Tu trì giới cấm và Tam muội

Cùng tập các thiền tứ vô lượng

Cũng tu ba thứ môn giải thoát

Mau thành được bậc Thế Vô Thượng

Cúng dường chư Phật thường thương thân

Như cúng đức Phật bậc Vô tỷ

Nếu có Bồ tát không bỏ giới

Vào thời ác thế đời sau cùng

Người ấy hay cúng tất cả phật

Chư Phật quá khứ và hiện tại

Cùng với vị lai bậc tối thắng

Người trì cấm giới đời ác thế

Chư Phật mười phương thấy người ấy

Nếu Bồ tát đời sau ác thế

Trì giới thanh tịnh Phật ngợi khen

Ấy là đệ tử hay hộ pháp.

Bấy giờ đức Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang:

–Vào thời quá khứ, vô lượng số bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp lâu xa, lúc ấy có đức Phật hiệu Thanh Ðức Như Lai, bậc Ứng Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Ðiều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này đồng tử! Như Lai Thanh Ðức ấy an trí vô lượng bất khả tư nghì số chúng sanh hướng về A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, khiến cho các nhân thiên tu theo hạnh Phật, sau đó nhập vô dư Niết bàn.

Này đồng tử! Lúc đó có vị vua tên là Ðức Âm. Vị vua ấy đối với đức Như Lai Ứng Chánh biến tri, sau khi nhập Niết bàn, để cúng dường đức Như Lai Thanh Ðức nên lập tám mươi bốn ngàn vạn ức tháp. Trước mỗi tháp thắp trăm ngàn vạn na do tha đèn sáng, dùng tất cả kỹ nhạc, hương hoa vòng hoa báu, hương xoa hương bột, lại dùng tất cả y phục, lọng báu, tràng phan đặt ở trước tháp để cúng dường chư Phật Như Lai.

Bấy giờ vua Ðức Âm, ở chỗ tháp xá lợi của Như Lai cúng dường xong tập hội tám mươi trăm ngàn vạn ức na do tha chúng đại Bồ tát, cung sấp tất cả nhạc cụ. Các Bồ tát này đều là bậc đại pháp sư, khéo hay thuyết pháp, được vô lượng biện tài, khéo hay thị hiện vô lượng các pháp công đức chân thật.

Này đồng tử! Bấy giờ ở trong chúng có một Tỳ kheo tên là An Aån Ðức, ngồi ở trong hôi ấy, tuổi còn trẻ trung, mặt đẹp tóc đen, trụ trong hạnh đồng chân hiền diệu, chưa từng hưởng thọ thú vui sắc dục, mới thọ cụ giới đầu mùa hạ.

Này đồng tử! Bấy giờ vua Ðức Âm thỉnh chúng Ðại Bồ tát vì muốn đầy đủ sáu ba la mật Bồ tát tạng đại đà la ni, thiện xảo phương tiện, tự tại vô ngại. Cho nên vào lúc nửa đêm, thỉnh chúng Ðại Bồ tát, ở trước đức Phật để làm pháp hội.

Khi ấy, trăm ngàn vạn na do than ngọn đèn đều được thắp sáng, quét dọn nhà cửa, rải các thứ hoa, trải các y đẹp. Bấy giờ, vua Ðức Âm cùng với cung phi, hoàng hậu thể nữ, ở hậu cung và các phụ tướng, dân chúng và các quyến thuộc ở thành ấp, dùng các kỹ nhạc, cầm hương xoa, hương bột tràng hoa, y phục, tràng phan, bảo cái, đều đem đến cúng dường tháp Phật. Khi cúng dường xong, cùng với tám vạn cung nhân, đều lên điện cao để nghe pháp.

Bấy giờ có vô lượng trời người, đến tập hội để nghe pháp. Khi ấy Tỳ kheo An Aån Ðức thấy trăm ngàn ức đèn cháy, chiếu sáng nơi nơi, xem thấy chúng hội lớn, liền nghĩ rằng:

–Ta cũng tu theo đại thừa, mong cầu Tam muội không hý luận, thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Nếu nay ta muốn được Tam muội này, ta nên cúng dường thấp miếu của đức Phật ấy. Nay ta nên làm sự cúng dường như vậy, khiến cho chư thiên, nhơn, A tu la... sanh ra ý tưởng kỳ lạ, vui mừng nhảy nhót được ánh sáng pháp, khiến cho vật cúng dường của ta chiếu sáng, che khuất những vật cúng dường của vua ấy, làm cho nhà vua và các cung nhân quyến thuộc của vua thấy ta cúng dường thảy đều hoan hỷ.

Bấy giờ Bồ tát An Aån Ðức thấy đại chúng đứng ở trước tháp để nghe pháp, liền ngay đêm đó ở trước tháp Phật khoát y tay hữu, lấy dầu xoa vào, đốt lên để cúng dường Phật.

Khi ấy Bồ tát An Aån Ðức, trụ nơi đức tin tăng thượng vì cầu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề nên đã đốt tay bên hữu, tâm vẫn bất động, nhan sắc không thay đổi.

Này đồng tử! Bấy giờ Tỳ kheo An Aån Ðức lúc đốt cánh tay thì đại địa bị chấn động, ánh sáng chiếu khắp vô lượng trăm ngàn, làm cho các ngọn đèn không còn chiếu sáng, vì ánh sáng của cánh tay ngài chiếu khắp mười phương.

Bấy giờ Bồ tát An Aån Ðức hết sức vui mừng, đối với Tam muội không hý luận, thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp, dùng từ cú lời lẽ, biện chánh mỹ diệu hòa nhã để làm ca tụng, khiến cho các đại chúng thảy đều nghe rõ.

Khi ấy ở trong chúng, một vạn hai ngàn thiên tử của cung trời Ðao Lợi sanh tâm hoan hỷ bày các thứ cúng dường, đều đến hội này để nghe pháp.

Bấy giờ vua Ðức Âm ở trên lầu cao cùng với cung phi hoàng hậu, thể nữ ở hậu cung, thấy Tỳ kheo An Aån Ðức thiêu cánh tay mặt, lửa hồng chiếu khắp các mười phương, thấy rồi trong tâm suy nghĩ: “Tỳ kheo này chắc đã có thần túc mới hiện sự thần biến hy hữu như vậy đối với thân mạng mà không luyến tiếc”.

Khi ấy vua Ðức Âm thấy Tỳ kheo An Aån Ðức có sự thần biến như vậy, tâm sanh yêu mến, nhờ tâm tịnh tín và tự thiện căn lực đã huân tập, nên cùng với hoàng hậu, cung phi tám vạn thể nữ, từ lầu cao ngàn tầm phóng mình xuống đát, vì muốn ra mắt Tỳ kheo Bồ tát này, cung kính năng lực thiện căn, được quả báo hiện tại, liền vì Thiên Long, Dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, Ca lâu la, Ma hầu la già hộ trì không để đọa lạc. Nhờ lực hộ trì của Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, Ca lâu la, Ma hầu la già vậy nên vua Ðức Âm và hậu phi, thể nữ, tuy rơi từ điện cao mà thân tâm vẫn không bị tổn thương, không mệt không sợ.

Khi ấy vua Ðức Âm, hai tay ôm cánh tay khóc lóc, kêu gào, tất cả đại chúng cũng lại như vậy, vì họ thấy Tỳ kheo An Aån Ðức đốt cánh tay trông như vòng hoa Chiêm ba. Cánh tay ngài lại nhỏ dài giống như mũi của voi chúa. Tất cả mọi người thấy vậy khen là rất lạ, nên không ai mà không than thở, khóc lóc, rơi lệ.

Bấy giờ Tỳ kheo An Aån Ðức thấy vị đại vương này cùng với mọi người thảy đều buồn khóc, áo não, nên nói với vua:

–Này Ðại vương! Tại sao lại buồn bã rơi lệ, và mọi người đều khóc lóc như thế?

Khi ấy vua Ðức Âm dùng bài kệ để trả lời:

Ðại trí An Aån Ðức


Thông tuệ, pháp sư giỏi

Thấy ngài đốt thân phần


Vì vậy nên buồn khóc

Sắc ngài thật đoan trang


Giống như sắc đống lửa

Thấy ngài hủy thân phần


Nên tôi càng sầu não

Khi ngài đốt tay phải


Chiếu sáng mười phương cõi

Che khuất ánh các đèn


Sao, trăng cũng không hiện

Ðại địa đều chấn động


Tâm ngài không lay động

Tâm tôi càng cung kính


Biết ngài bậc siêu phàm

Trên điện cao ngàn thước


Cùng tám vạn cung nhân

Chính tôi tự nhảy xuống


Toàn thân chẳng hề gì

Lành thay! Bậc tịnh trí


Lành thay! Ý vô thượng

Lành thay! Bậc tinh tấn


Lành thay! Bậc đại tín

Lúc ngài đốt cánh tay


Tâm ngài không lay động

Ðã phát tâm hoan hỷ


Lại còn nói diệu pháp

Giống như mặt trăng rằm


Như mặt trời trên không

Như núi chua Tu di


Ðoan nghiêm cũng như vậy

Tôi phát nguyện như vậy


Ðầy đủ đại tinh tấn

Nên bỏ thân đáng yêu


Vì lợi ích chúng sanh

Yêu pháp nên thương khóc


Vui mừng được vô cấu

Ngài đã hủy thân thể


Nên tôi rất buồn rầu

Trời người đã cúng dường


Vô biên thắng biện tài

An Aån Ðức bảo vua


Liền nói bài kệ này:

–Chẳng vì thân không tay


Gọi là thân khiếm khuyết

Nếu ai không trì giới


Gọi là thân khiếm khuyết

Dùng thân xú uế này


Tôi cúng dường Như Lai

Phước điền khó nghĩ bàn


Khắp tất cả thế gian

Nếu ai ba ngàn cõi


Bảy báu nhiều như cát

Ở chỗ Phật Thế Tôn


Vì Bồ đề nên thí

Tuy có việc cúng thí


Cúng pháp lại cao hơn

Nếu ai biết pháp không


Mới hay bỏ thân mạng

Nay tôi nói lời thật


Xin đại vương lắng nghe

Cùng với chúng hội này


Tất cả nghe tôi nói

Nếu tôi xét, quyết định


Ðược thành bậc Vô thượng

Nếu quả thật không dối


Mặt đất sáu chấn động.

Khi nói lời ấy rồi


Ðại địa liền chấn động

Thấy việc hy hữu ấy


Chư thiên rất hoan hỷ

Nhân thiên hoan hỷ xong


Liền phát tâm Bồ đề

Chúng vô lượng khó nghĩ


Ðều hướng vô thượng trí

Tỳ kheo An Aån Ðức


Lợi ích tất cả chúng

An xử ức chúng sanh


Ðặt nơi vô thượng trí

Dùng lời thật pháp này


Biết nó đều không thật

Lời ấy nếu không dối


tay tôi lành như trước

Nếu thấy pháp này thật


Tên An Aån cũng không

Tìm kiếm khắp mười phương


Vì không bất khả đắc

Các pháp như tiếng vang


Trong khi tiếng phát ra

Tìm tiếng không thể có


Biết các pháp như vậy

Người liễu đạt cứu cánh


Nơi không, có gì sợ?

Người ấy nói chân thật


Tướng lửa không thể đốt

Các chúng sanh thế gian


Trời người, dạ xoa, rồng

Oai lực Nhất thiết trí


Ðều khiến ngộ tịch định

Hoặc người hoặc là trời


Bao khổ nạn thế gian

Oai đức bất thối chuyển


Tất cả mau hủy hoại

Khi nói lời ấy rồi


Tay ngài lành như trước

Tỳ kheo An Aån Ðức


Thân tướng rất trang nghiêm

Ngàn ức số chư thiên


Ðứng ở trên hư không

Tín tâm dùng hoa Mạn


Rải trên thân Tỳ kheo

Hoa rơi cao hơn người


Lan khắp cõi Diêm phù

Ức na do thiên nữ


Kỹ nhạc, các ca vịnh

Tỳ kheo An Aån Ðức


rống tiếng đại sư tử

Mâu Ni, bậc Như Lai


khiến hằng ức cõi Phật

Mỗi vị ở cõi mình


Ðại sĩ thanh tịnh ấy

Tỳ kheo An Aån Ðức


Truyền nói tên của họ

Tỳ khao, Tỳ kheo ni


nam, nữ thanh tín sĩ

Thiên long và Dạ xoa


Càn thát và Khẩn la

Họ theo nghiệp quyết định


An Aån được ly cấu

Người tín tâm cầu đạo


Số lượng như hằng sa

Tỳ kheo An Aån Ðức


Thông tuệ, được tự tại

Vì đối với trí Phật


Ðốt tay không lo sợ

Người ấy nơi ngàn cõi


Biến thân như hằng sa

Tay rực sáng, chiếu khắp


Giống như lửa kiếp tận

Mưa các thư hương bột


Biến khắp tất cả cõi

Rơi xuống nơi đại địa


Chư thiên đều tập hội

Tất cả vật cúng dường


Trang nghiêm nơi cõi này

Mặt đất đầy chân châu


Cúng dường An Aån Ðức

Tất cả các hoa báu


Trang nghiêm nơi cõi này.

Rồng mưa chân châu đẹp


Cúng dường An Aån Ðức

Lại dùng tất cả báu


Trang sức nơi cõi này

Rồng mưa báu trang nghiêm


Ðể cúng An Aån Ðức

Thích Sư tử tối thắng


Ở tại núi Kỳ xà

Ở trước các Tỳ kheo


Rống lên tiếng sư tử

Ta la An Aån Ðức


Ðức Âm là Di Lặc

Trong ngàn ức kiếp ấy


Cùng tu hạnh Bồ đề

Khi thấy người trì giới


An Aån Ðức, trí huệ

Vô lượng các người nữ


Ðều biến làm người nam

Chư Phật đều thọ ký


Hoàn toàn không hồ nghi

Họ mau được thành tựu


Chứng Thế trí tự nhiên

Nghe được kinh này xong


Nói công đức quyết định

Nơi mình không chấp trước,


Nên học pháp như vậy.

KINH NGUYỆT ÐĂNG TAM MUỘI

QUYỂN 7

Xem dưới dạng văn bản thuần túy