QUYỂN 6 - Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nguyệt Đăng Tam MuộiQUYỂN 6

Bấy giờ đức Phật lại bảo đồng tử Nguyệt Quang:

–Bồ tát ma ha tát nên thành tựu phương tiện quyền xảo. Này đồng tử! Sao gọi là Bồ tát ma ha tát thành tựu phương tiện thiện xảo?

–Này đồng tử! Ðó là Bồ tát ma ha tát đối với tất cả chúng sanh nên khởi tưởng thân quyến. Các chúng sanh này có bao nhiêu điều thiện thì sanh tâm tùy hỷ. Ngày đêm sáu thời, đối với phước đức của họ nên sanh tâm tùy hỷ. Nhờ nhất thiết trí, duyên nhất thiết trí nên tâm đối với tất cả chúng sanh, sanh ra phước đức.

Vị Bồ tát này nhờ thiện căn này nên mau được Tam muội ấy, thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Bấy giờ đức Phật liền nói bài kệ:

Xem các chúng sanh là thân quyến

Nếu có tất cả các phước đức

Ngày đêm sáu thời với việc thiện

Thường hay khởi tâm tùy hỷ họ

Ta tùy hỷ thọ trì giới tịnh

Cho đến mạng chung không làm ác

Bồ tát đầy đủ thanh tịnh tín

Bao nhiêu phước đức đều tùy hỷ

Tùy hỷ hay thờ kính Như Lai

Vì cầu Vô thượng Bồ đề vậy

Tùy hỷ họ không có ngã kiến

Không chúng sanh kiến và thọ mạng

Tùy hỷ hay không các ác kiến

Nghe pháp thắng không thêm yêu thích

Ở trong Phật pháp sanh tùy hỷ

Ðược xuất gia rồi thọ cụ giới

Ít muốn, biết đủ, sống giữa rừng

Ôm lòng từ mẫn như cây kiếm

Tùy hỷ độc nhất, không bạn lữ

Ở rừng giống như đao trong vỏ

Tinh mạng thường hay ít mong cầu

Không có lừa dối với bạn thân

Tùy hỷ nơi tịnh, lìa hôn náo

Không có ái luyến với thân thuộc

Ở trong Tam giới thường sợ hãi

Du hành thế gian không nhiễm trước

Tùy hỷ xa lìa người hý luận

Nhàm chán tất cả sự sanh tử

Không có tranh cãi, hàng tịch tịnh

Ðược Tam muội này đâu có khó

Tùy hỷ hay biết người thiện, ác

Thường lìa tất cả việc tranh luận

Ði đến rừng cây chỗ không nhàn

Cầu Thánh giải thoát, chơn Phật tử

Tùy hỷ thường ở chỗ không nhàn

Không tự khen mình, chê kẻ khác

Tùy hỷ ưa thích sự công đức

Ở trong Phật pháp không phóng dật

Nếu có các công đức trợ đạo

Nhờ không phóng dật làm căn bản

Nếu có Bồ tát lìa phóng dật

Ðược Tam muội này sẽ không khó

Ðược gặp phật pháp tạng thứ nhất

Và được xuất gia tạng thứ hai

Tịnh tín không uế, tạng thứ ba

Ðược Tam muội này tạng thứ tư

Nghe nơi cảnh giới Phật Ðại Không

Nghe không hủy báng là Thắng Tạng

Nếu được biện tài là đắc tạng

Ðược Tam muội này cũng Thắng Tạng

Ta đã nói họ các thiện pháp

Là Giới, văn, xả và Nhẫn nhục

Nhờ không phóng dật làm căn bản

Phật nói đó là Tạng Tối Thắng

Nếu có Bồ tát không phóng dật

Liền được đầy đủ các biện tài

Với trí huệ Phật, không nghi hoặc

Ðược Tam muội này sẽ không khó.

Này đồng tử! Vì nghĩa này cho nên ngươi phải trụ nơi hạnh không phóng dật. Các Bồ tát này nên tu học. Vì sao vậy? Vì người không phóng dật sẽ chứng được A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, huống gì Tam muội này.

–Này đồng tử! Vì sao Bồ tát trụ không phóng dật?

–Này đồng tử! Bồ tát này thành tựu tụ Thiện Tịnh Giới.

–Này đồng tử! Vì sao thành tựu tụ Thiện Tịnh Giới?

–Này đồng tử! Bồ tát này không bỏ tâm Nhất thiết trí, học sáu ba la mật.

Này đồng tử! Nếu Bồ tát không bỏ tâm Nhất thiết trí, hành sáu ba la mật sẽ được các lợi ích. Ngươi hãy lắng nghe. Ta sẽ nói cho.

Này đồng tử! Bồ tát tin thích Bố thí ba la mật, được mười lợi ích. Những gì là mười?

1. Hàng phục phiền não keo kiết.

2. Tu tập tâm xả liên tục

3. Cùng với chúng sanh đồng hưởng tài sản và của cải, nhiếp thọ kiên cố cho đến diệt độ.

4. Sanh nhà giàu có.

5. Dù sanh ở đâu vẫn có tâm thí.

6. Thường được bốn chúng yêu thích.

7. Ðối với bốn chúng không khiếp, không sợ.

8. Tiếng tốt lan khắp mọi nơi.

9. Tay chân mềm mại, lòng bàn chân bằng phẳng.

10. Cho đến cây đạo (thành đạo) không lìa thiện tri thức. Là đệ tử Thanh văn, Bồ tát của Phật.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát tin thích Bố thí được mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Hàn phục sự keo kiết


Tăng trưởng tâm bố thí

Giữ tâm thí kiên cố


Sanh vào nhà giàu có

Ngay tại chỗ sanh ra


Hay phát khởi tâm xả

Bỏ nhà đi xuất gia.


Các chúng sanh yêu thích

Nếu vào trong đại chúng


Không sợ không khiếp nhược

Tiếng tốt lan khắp nơi


Thành ấp đến tụ lạc

Tay chân thường mềm mại


thành tựu tướng đầy đủ

Gặp được Thiện tri thức


Thanh văn, Bồ tát, Phật

Thường ôm lòng huệ thí


Chưa bao giờ tiếc lẫn

Ðược chúng sanh kính yêu


Ðó là bỏ lợi dưỡng

Sanh vào nhà giàu có


Tâm thường ưa bố thí

Nhiếp thọ xả kiên cố


Ðó là lợi việc thí

Ở trong các đại chúng


Tiếng tốt lan khắp nơi

Tay chân đẹp mềm mại


Là lợi sự thích thí

Ðược gặp thiên tri thức


Là phật và Bồ tát

Thấy rồi đến cúng dường


Là lợi sự bố thí.

Này đồng tử! Bồ tát tịnh Giới có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Ðầy đủ nhất thiết trí.

2. Học theo những điều chư Phật đã học.

3. Không bị người trí hủy báng.

4. Không thối lui thệ nguyện.

5. An trụ tu hành.

6. Vất bỏ sanh tử.

7. Ưa thích Niết bàn.

8. Ðược tâm không trói buộc.

9. Ðược thắng Tam muội.

10. Không thiếu tài sản tín tâm.

Ðó là mười loại lợi ích của tịnh giới.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Ðầy đủ Nhất thiết trí


Như Phật đã tu học

Người trí huệ không chê


Thường không có sợ hãi

Thệ nguyện không thối chuyển


Hay an trụ Thắng hạnh

Tránh khỏi chỗ sanh tử


Ưa thích đến Niết bàn

An trụ không chướng ngại


Mau được thấy Tam muội

Trụ nơi tịnh giới tụ


Xa lìa sự bần cùng

Trong trí hằng thanh tịnh


tu tập điều Phật học

Không bị Thánh la quở


Nhờ giới thanh tịnh vậy

Người trí thề không lui


Dũng mãnh trụ Thiện hạnh

Thấy đời các thứ lỗi


Tránh đời đến diệt đạo

Trong tâm không chướng ngại


Nhờ sức trụ tịnh giới

Mau được định, lìa não


Ðó là lợi tịnh giới.

Này đồng tử! Bồ tát trụ nơi Từ nhẫn có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Lửa không thể đốt.

2. Dao không thể cắt.

3. Ðộc không thể trúng.

4. Nước không thể trôi.

5. Ðược phi nhân che chở.

6. Ðược thân tướng trang nghiêm.

7. Ðóng kín các ác đạo.

8. Tùy theo sự ưa thích, sanh nơi Phạm thiên.

9. Ngày đêm thường an ổn.

10. Thân thể luôn luôn hỷ lạc.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát thành tựu mười thứ lợi ích của Từ nhẫn.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Người này lửa không đốt


Dao gậy không tổn thương

Thuốc độc không thể trúng


Nước lớn không thể trôi

Phi nhân thường hộ vệ


Ðủ ba hai tướng tốt

Ðóng kín các ác đạo


Ðều là lợi Từ nhẫn

Ðế thích và Phạm thiên


Muốn được đâu có khó

Thường ở chỗ an lạc


Hoan hỷ khó nghĩ bàn

Dao, gậy, lửa không hại


Nước cuốn cũng chẳng sao

Thiên Long, Dạ xoa giúp


Nhẫn nhục được lợi này

Thân ba hai tướng tốt


Không sợ nơi ác đạo

Chết được sanh Phạm thiên


Ngày đêm thường an ổn

Toàn thân được vui vẻ


Với chúng, thân thanh tịnh

Không có các chướng nạn.

Này đồng tử! Bồ tát tinh tấn có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Người khác không thể chiết phục.

2. Ðược Phật nhiếp thọ

3. Ðược phi nhân hộ vệ.

4. Nghe pháp không quen.

5. Ðiều chưa nghe được nghe.

6. Tăng trưởng biện tài.

7. Ðược tánh Tam muội.

8. Ít bệnh ít não.

9. Ở đâu cũng được ăn uống, ăn xong tiêu hóa tốt.

10. Như hoa ưu bát la hiếm có.

Này đồng tử! Ðó là mười thứ lợi ích của sự tinh tấn.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Thành tựu khó chiết phục


Trong tâm không hối nhiệt

Ðược phi nhân hộ vệ


Thường xem thấy chư Phật

Tăng trưởng thắng biện tài


Ðạt đến trí vô tận

Ðạt được Thánh Tam muội


Không còn các bệnh não

Ăn uống các ẩm thực


Vào bụng tiêu hóa tốt

Như hoa sen dưới nước


Cứ tăng trưởng dần dần

Như vậy pháp được nghe


Nghe rồi được tăng trưởng

Hằng đêm hằng nhớ nghĩ


Không bao giờ bỏ qua

Như Lai siêng dõng mãnh


Nhiều kiếp luôn tinh tấn

Hàng phục chúng ma quân


Chứng đạo, trừ lo sợ

Bồ tát cứu các cõi


Không luyến tiếc thân mạng

Tinh tấn khởi Pháp tạng


Ta hiển bày đức ấy

Tinh tấn khó hàng phục


Ðược chư Phật nhiếp thọ

Nếu ai được lợi này


Sẽ mau được chứng đạo

Không quên mất điều nghe


Ðược nghe điều chưa nghe

Tăng trưởng sức biện tài


Gọi là lợi tinh tấn

Mau được Tam muội này


Không có các bệnh não

Tùy theo sự ăn uống


Tiêu hóa được an lạc

Ngày đêm tăng thiện pháp


Thường siêng không giải đãi

Sẽ mau được Bồ đề


Nhờ vững tâm tinh tấn.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát tương ưng với thiền có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. An trụ nghi thức.

2. Thực hành cảnh giới Từ.

3. Không có các nhiệt não.

4. Thủ hộ các căn.

5. Ðược hỷ lạc vô tham.

6. Xa lìa ái dục.

7. Tu thiền bất không.

8. Giải thoát lưới ma.

9. An trụ cảnh Phật.

10. Hoàn toàn giải thoát.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát tương ưng với thiền định có mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài kệ:

Họ không sống phi pháp


An trụ nơi nghi thức

Du hành cảnh phương tiện


Xa lìa phi cảnh giới

Trong tâm không nóng bức


Khéo điều phục các căn

Thọ thiền định Thắng lạc


An tọa lìa các duyên

Xa lìa dục khát ái


Ăn món ăn thiền định

Giải thoát cảnh giới ma


An chỉ hành xứ phật

Thích sống giữa rừng cây


Cho là phương tiện tốt

Ta giải thoát chơn thật


Diệt trừ các khổ não

An tâm, pháp thanh tịnh


Xa lìa không nghi thức

Trụ cảnh, lìa phi cảnh


Sống Thiền được lợi này

Tâm không sanh nóng bức


Chứng Thánh lạc vô thực

Thân tâm thường mát mẻ


Là lợi tương ưng thiền

Xử không, căn vắng lặng


Trong tâm lìa tạp loạn.

Ðạt được thiện hơn người


Nhờ phương tiện lìa dục

Tâm không dục nhiễm tạp


Thường xa cảnh giới ma

An chỉ hành xứ Phật


Họ hoàn toàn giải thoát.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát thực hành Bát nhã ba la mật, có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Tất cả đều xả, không giữ tưởng thí.

2. Trì giới không thiếu sót, nhưng không chấp mê.

3. Trụ nơi sức nhẫn, nhưng không trụ tưởng chúng sanh.

4. Thực hành tinh tấn, nhưng lìa thân tâm.

5. Tu thiền nhưng không chỗ trụ.

6. Ma vương Ba tuần không thể nhiễu loạn.

7. Ðối với ngôn luận người khác, tâm không lay động.

8. Hay ra khỏi biển sanh tử.

9. Ðối với chúng sanh, tăng khởi lòng thương.

10. Không thích đạo Thanh văn, Bích chi Phật.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát thực hành Bát nhã ba la mật, thành tựu mười thứ lợi ích như vậy.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Dũng mãnh bỏ tất cả


Nhưng không chấp tưởng thí

Hộ trì giới không khuyết


Cũng không có câu nệ

Trí huệ, tu nhẫn nhục


Nhưng không thấy chúng sanh

Dũng mãnh siêng tinh tấn


Xa lìa nơi thân tâm

Tu tập thắng Thiền định


Không nương vào ba cõi

Chế ngự các ma mị


Công đức của tín huệ

Ðối với các ngoại đạo


Trong tâm không lay động

Ðến tận cùng sanh tử


Công năng của tín huệ

Với chỗ các chúng sanh


Thường khởi tâm đại bi

Bạc Thánh Văn, Duyên Giác


Tâm chưa từng ưa thích

Với xả tâm không chấp


Trì giới cũng không thủ

Nhẫn nhục lìa tưởng sanh


Là công năng tín huệ

Ngôn luận người, không động


Ðạt tận cùng sanh tử

Thương chúng sanh vô hạn


Là công năng tín huệ

Ðạo Thanh Văn, Duyên Giác


Không khởi tâm ưa thích

Là công đức học Phật


Là công năng tín huệ

Này đồng tử! Bồ tát Ða Văn có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Biết sự trợ giúp của phiền não.

2. Biết sự trợ lực của thanh tịnh.

3. Xa lìa nghi hoặc.

4. Sự thấy ngay thẳng.

5. Xa lìa phi đạo.

6. An trụ đường chánh.

7. Mở cửa cam lồ.

8. Gần Bồ Ðề Phật.

9. Làm ánh sáng cho các chúng sanh.

10. Không sợ ác đạo.

Này đồng tử! Ðó là mười thứ lợi ích của Ða văn.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Ðồng tử! Ðây mười lợi


Chỉ rõ nơi Ða văn

Là Chư Phật Thế Tôn


Ðã hiểu biết như thật

Phiền não và thanh tịnh


Thật tri hai trợ lực

Hay vứt bỏ phiền não


An trụ trong thanh tịnh

Trí huệ trừ nghi hoặc


Thấy tâm họ chánh trực

Thường xa lìa ác đạo


Dừng chân nơi đường chánh

Khai mở cửa cam lồ


Gần nơi Bồ Ðề Phật

Làm ánh sáng chúng sanh


Mà không sợ ác đạo

Biết các phiền não giúp


Và thanh tịnh hỗ trợ

Dũng mãnh lìa phiền não


Nương vào pháp thanh tịnh

Trừ các thứ nghi hoặc


Làm người khác chánh kiến

Vất bỏ đường hiểm ác


Ða văn trụ đường Thiện

Hay mở cửa cam lồ


Kiên cố gần Bồ Ðề

Như ánh sáng chúng sanh


Mãi không sợ ác đạo.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát thực hành pháp thí có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Vất bỏ việc ác.

2. Hay làm việc thiện.

3. Trụ pháp thiện nhân.

4. Thanh tịnh cõi Phật.

5. Ði đến đạo tràng.

6. Bỏ việc tham ái.

7. Hàng phục phiền não.

8. Ðối với chúng sanh thí phần phước đức.

9. Tu tập tâm từ đối với các chúng sanh.

10. Thấy pháp, được sự hỷ lạc.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát thực hành pháp thí có mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Thực hành thí tối thắng


Với pháp không thương tiếc

Có được mười thứ lợi


Ðạo sư đã nói rõ

Vứt bỏ các việc ác


Thường thực hành nghiệp thiện

An trụ pháp thiện nhân


Tâm tu hành Bố Thí

Hay tịnh các cõi Phật


Như Ðức Phật đã nói

Vất bỏ tất cả việc


Tu học với pháp vương

Hàng phục các phiền não


Họ được đạo không khó

Lòng từ cho chúng sanh


Tất cả phần phước đức

Không khởi kết ganh ghét


Ðược niềm vui hơn người

Bậc trí lìa việc ác


Dũng mãnh làm việc thiện

Trụ pháp thiện trượng phu


Bậc pháp thí đạt được

Thanh tịnh quốc độ Phật


Hổ trợ đạo thiện pháp

Ði gần đến đạo tràng


Ðó là lợi pháp thí

Với việc không tham ghét


Hay rõ việc tư tưởng

Giải thoát các chấp trước


Việc ái không chướng ngại

Bậc trí phát tâm này


Khiến chúng sanh có phước

Lòng từ không ganh ghét


Ðược vui trong thiện pháp.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát, an trụ nơi không, được mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Ðứng nơi chỗ Phật đứng.

2. Tu thiền không chấp trước.

3. Không thích tất cả sự thọ sanh.

4. Ðối với giới không thủ (chấp)

5. Không hủy báng hiền thánh

6. Không tranh cãi đối với tất cả chúng sanh.

7. Không làm việc chúng sanh.

8. Trụ vào sự xa lìa tất cả việc ác.

9. Không hủy báng chư Phật.

10. Nhiếp thủ tất cả pháp bạch tinh.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát ma ha tát an trụ vào Không nên được mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Chỗ trụ bậc Thiên nhân


Là đạo sư thế nhân

Dũng mãnh hay an trụ


Ðó là không thọ mạng

Ðạt được vui thiền định


Thế gian, không đắm trước

Tâm không mong thọ sanh


Nhờ biết được pháp tánh

Với giới nếu không chấp


Thành tựu giới vô lậu

Không sanh trong ác đạo


Thường an trụ giòng Thánh

Trụ nơi không đấu tranh


Rất nhu nhuyến thế gian

Biết rõ tất cả việc


Ðúng thể tánh như thật

Cho đến bỏ thân mạng


Không bài báng Như Lai

Quyết định nơi không pháp


Thân chúng không sợ hãi

Thân tất cả thế gian


Phật đạo khó nghĩ bàn

Hay giữ nơi Phật đạo


Không nghi ngờ pháp Không

Là chỗ Nhân Tôn trụ


Không phải chỗ ngoại đạo

Không nương thiền định lạc


Không chúng sanh, thọ mạng

Chưa bao giờ đừng nghỉ


Không y vào thiền lạc

Biết pháp không thọ mạng


Luôn có tâm vô nguyện

Khéo biết tự tánh pháp


Không nương các phiền não

Tin Thích Phật Thắng Nhân


Tâm chưa từng chấp trước

Thường không có đấu tranh


Xem việc, tu xả ly

An trụ đạo chánh giác


Hay giữ pháp Như Lai

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát trụ nơi an tọa có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Tâm không ô trược.

2. Trụ nơi không phóng dật.

3. Ðược chư Phật thương nhớ.

4. Tin giác hạnh chơn chánh.

5. Không nghi trí Phật.

6. Biết ân.

7. Không hủy báng chánh pháp.

8. Khéo hay phòng hộ giới cấm.

9. Ðạt đến địa vị điều phục.

10. Chứng bốn vô ngại.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát ma ha tát trụ nơi an tọa có mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Trong tâm không uế, loạn


Xa lìa các phóng dật

Giữ hạnh không phóng dật


Cảnh giới của an tọa

Niệm sáng chiếu soi đời


Tăng trưởng sự tin thích

Trí Phật khó nghĩ bàn


Phương tiện không nghi hoặc

Hay biết ân Chư Phật


Không bài báng chánh pháp

An trụ Thiện Luật nghi


Ðạt đến sự điều phục

Ðược biện tài vô ngại


Thích sống ở giữa rừng,

Bỏ lợi dưỡng cung kính


Cảnh giới của an tọa,

Tâm họ không uế, loạn


Chưa bao giờ phóng dật

Kẻ trí thường cẩn thận


Ðó là lợi tịch tịnh,

Vô úy, thường ái niệm


Tin nơi việc Phật làm

Không nghi ngờ trí Phật


Ðó là lợi tịch tịnh

Thường nhớ ơn Như Lai


Không bài báng chánh pháp

Trụ phương tiện Luật nghi


Ðó là lợi tịch tịnh.

Họ đã được điều phục


Mau chứng vô ngại biện

Diễn thuyết trăm ngàn kinh


Thường hành không trì trệ

Mau được Bồ Ðề Phật


Hộ trì các Phật pháp

Hàng phục các tà luận


Rộng làm Bồ Ðề Phật

Bồ Tát khi mạng chung


Vãng sanh nước Cực lạc.

Phật Di Ðà thuyết pháp


Mau được nhẫn vô sanh.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát trụ nơi an tọa có mười thứ lợi ích. Những gì là mười?

1. Thức tỉnh việc đời

2. Xa lìa các huyên náo

3. Không có tranh cãi

4. Sống chỗ không phiền não

5. Không thêm sự hữu lậu

6. Không sanh sự tranh tụng

7. An trụ sự yên lặng

8. Tùy thuận giải thoát tương tục

9. Mau chứng giải thoát

10. Ra sức tu hành để được Tam muội.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát ma ha tát ưa thích sự không nhàn nên được mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Thành tựu sự ít việc


Xa lìa các huyên náo

Thành tựu không tranh cãi


Ðộc tịnh không nhàn lợi

Trong lòng không sân não


Không tăng trưởng hữu lậu

Thường hòa, không tranh tụng


Là lợi sống không nhàn

Tâm an sống tịch diệt


Thường ưa hạnh xa lìa

Tùy thuận không hệ lụy


Mau chứng đạo giải thoát

Nơi rừng tập thiền định


Vất bỏ lỗi huyên náo

Lại không khởi tranh cãi


Là lợi sống núi rừng

Thường xa lìa hữu vi


Thế gian không ưa thích

Các lậu không tăng trưởng


Sống trong rừng có lợi

Không sanh lỗi đấu tranh


Tâm thường thích tịch tịnh

Khéo giữ thân, khẩu, ý


Trụ không có lợi này

Tùy thuận sự giải thoát


Mau được không chướng ngại

Thường ưa sống điềm tịnh


Là điều lợi không nhàn.

Này Ðồng Tử! Bồ tát ma ha tát ưa sống đầu đà, thường đi khất thực, có mười thứ lợi. Những gì là mười?

1. Xô cờ ngã mạn

2. Không cầu thân ái

3. Không mong danh tiếng

4. Ở trong giòng thánh

5. Không dua nịnh, không lừa dối, không hiện tướng lạ lại không khích động.

6. Không tự cao

7. Không hủy báng người khác

8. Ðoạn trừ yêu, giận

9. Nếu vào nhà người, không phải vì ăn uống, nhưng vì thực hành pháp thí.

10. Người tu hành đầu đà, nếu khi thuyết pháp được người tín thọ.

Này Ðồng Tử! Ðó gọi là Bồ tát ma ha tát thích tu hạnh đầu đà, đi khất thực, có mười thứ lợi ích.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Người ấy không ngã mạn


Không mong cầu thân hữu

Lợi, suy, tâm bình đẳng


Nhờ sống hạnh đầu đà

Không hoại hạt giống Thánh


Không lừa cũng không dối

Tự thân không cống cao


Cũng không khinh khi người

Vất bỏ tâm yêu, giận


Thuyết pháp không mong cầu

Khi nói người tín thọ


Ðó là lời khất thực

Không cầu thân danh lợi


An trụ trong giòng Thánh

Ngay thẳng, không dua nịnh


Là lợi Thích Ðầu đà

Không khen mình, chê người


Ðược khen không vui mừng

Nghe chê không áo não


Là lợi vui Ðầu đà

Thí pháp không vì ăn


Vì không cầu cung kính

Lời nói, người tín thọ


Là lợi Thích Ðầu đà

Này Ðồng Tử! Bồ tát ma ha an trụ các côn đức lợi ích như vậy, ở chỗ không nhàn được thấy Phật tạng, đạt được Pháp tạng, đạt được trí tạng, được tạng trí huệ qúa khứ, vị lai, hiện tại.

Này đồng tử! Thế nào là được Phật Tạng?

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát thích hạnh viễn ly, trụ nơi không nhàn, được năm thần thông. Những gì là năm?

1. Thiên nhãn.

2. Thiên nhĩ.

3. Biết tâm người khác.

4. Biết được đời trước.

5. Cảnh giới thần thông.

Bồ tát dùng Thiên nhãn giới, thanh tịnh hơn người thường, vô lượng vô số các đức Phật Thế Tôn ở phương Ðông. Cũng vậy, phương nam, phương Tây, phương Bắc cũng thế, bốn phương phụ, phương trên và dưới, cũng thấy vô lượng vô số chư Phật, thường được xem thấy, chưa từng xa lìa.

Này đồng tử! Ðó là Bồ tát được thấy Phật tạng.

Này đồng tử! Sao là Bồ tát ma ha tát đạt được Pháp tạng?

Này đồng tử! Ðó là đức Phật Như Lai nếu có thuyết pháp, vị Bồ tát ấy dùng Thiên nhĩ giới thanh tịnh hơn người thường thảy đều nghe được. Bồ tát này thường được nghe pháp, mà không xa lìa. Này đồng tử! Ðó là Bồ tát đạt được Pháp tạng.

Này đồng tử! Sao là Bồ tát đạt được Trí tạng?

Này đồng tử! Nhờ trí huệ này, hay giữ các pháp, đối với tất cả chúng sanh lấy tâm đại bi làm đầu, dùng tâm không si mê mà thuyết pháp, biết được pháp tạng. Này đồng tử! Ðó là Bồ tát ma ha tát đạt được Trí tạng.

Này đồng tử! Sao là Bồ tát ma ha tát đạt được Trí tạng của qúa khứ, vị lai và hiện tại?

Này đồng tử! Bồ tát này biết như thật tâm hạnh của các chúng sanh, chỉ do tâm hành thư lớp khởi lên, quán pháp tự tâm để không loạn tưởng, tu tập phương tiện, như tự tâm hành. Các loại khác cũng vậy, tùy theo sắc được thấy, tiếng được nghe, có tâm ưa thích, hay không ưa thích, đều biết như thật.

Này đồng tử! Ðó gọi là Bồ tát được Trí tạng của qúa khứ, hiện tại và vị lai.

Này đồng tử! Nay ta lược nói trụ công đức như vậy, Bồ tát ma ha tát được tất cả Phật pháp, không phải địa vị của các Thanh văn và Bích chi Phật, huống chi tất cả dị luận của ngoại đạo.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài kệ:

Ta nhớ vô lượng kiếp quá khứ,

Có Phật Như Lai đại danh xưng

Hiệu là Phật oai đức Chúng Vương

Ðược các nhân thiên đến cúng dường

Mười ức Tỳ kheo đủ thần thông

Ðạt được biện tài, được tự tại.

Sống hạnh đầu đà, tâm điều phục.

Ðức Phật đầy đủ chúng như vậy

Có bảy ức sáu ngàn vạn thành

Thành ấy chu vi hai ngàn dặm

Bấy giờ thế giới Diêm phù đề

Ðược làm bằng thất bảo tối thắng

Thành ấy vi diệu rất mỹ lệ

Nhà đẹp, trăm vườn được trang nghiêm

Khu vườn rừng ấy rất trùng điệp

Thường có các thư hoa và quả

Sanh trưởng các loại rừng cây lạ

Cây xoài, Diêm phù và cây chuối

Ca ni, Chiêm ba, tất lạc xoa

Ni câu, Tất bát, các chim đậu

Tần già, Câu sí và Khổng tước

Nga vương, Xá lợi rất hoan lạc.

Các thứ tiếng chim rất kỳ lạ

Ca hót vui chơi trong trăm vườn

Như Ðề Ðầu, Lại Thắng Võ Vương

Tiếng chim Na la, Câu phong, Hạc

Lông chim đẹp muôn màu muôn vẻ.

Ở trên hoa sen, hót tiếng hay

Có các loại khác sanh bằng trứng

Hót tiếng hòa nhã làm người vui

Ðùa giỡn trong vườn tự vui chơi

Cùng nhau hoan lạc kêu gọi nhau.

Hoa Mục đa bà sư, Thâu ca

Ba lợi da đa câu la bà

Cây Ta ha ca như mây phủ

Bát đầu, Phân đà, Câu mâu đầu

Trong nước có nhiều các loại hoa

Trang điểm cho ao đẹp vi diệu

Các hoa hương lạ cùng trang sức

Khu vườn rừng ấy rất khả ái

Ở Diêm phù đề có vị vua

Hiệu: Kiên Cố Ðức, chủ loài người

Nhà vua có đủ năm trăm con

Nhu nhuyến, đoan chánh học đủ nghề

Quốc gia giàu có rất an ổn

Không có các lỗi thường hoan lạc

Mặt đất trải bằng các hương hoa

So với Thiên cung nào sai khác

Vào lúc ấy, Pháp vương Mâu Ni

Tuyên xướng, định tịch diệt như vậy

Nói các hữu đạo như mộng huyễn

Không có sanh ra và kết thúc

Thọ mạng chúng sanh bất khả đắc

Tất cả các pháp đều hư vọng

Như điện chớp chuyển hóa hư không

Lại như ngựa hoang, trăng trong nước

Không có pháp sanh diệt đời này

Cũng không có việc đến đời sau

Nghiệp đã tạo ra không hoại mất

Với các hành ... không có đoạn, thường

Không tập nơi nghiệp, không trụ hữu

Không tự tạo nghiệp đến tự thọ

Cũng không tự tác người khác thọ

Không có đến cũng không có đi.

Chúng sanh chẳng có cũng chẳng không

Không kiến thủ và ác kiến tụ

Cũng không chúng sanh và tịnh hạnh

Câu Vô sanh, tịch diệt, vô tướng

Cảnh giới Phật, công đức Như Lai

Là Ðà la ni, đấng Thập lực

Là chỗ Thắng hạnh Phật Như Lai

Toàn pháp bạch tịnh công đức tụ

Lực công đức tổng trì tối thắng.

Thần túc biến hiện sức vô biên

Sáu thông, biện tài nhờ đó có

Ðối với tự tánh chưa từng giảm

Hành cái vô hành, chẳng pháp hạnh

Trong cõi pháp này chẳng có đi

Hạnh này chẳng hành, chơn pháp hạnh.

Tánh chẳng âm thanh nhập tự tánh

Thú hướng tự tánh, Vô sở trụ

Không trụ, không y, tự tánh hành

Xa trần tịch diệt, cảnh giới Phật

Ðịnh hành thắng định, định tối thắng

Tự tánh phi hành, có chỗ trụ

Với hữu tự tánh thường tùy thuận

Vi tế khó thấy, câu bất động

Nó thường an trụ, mà bất động

Trụ không sở trụ, trụ pháp tánh

Không thể nói được trụ tự tánh

Hạnh này bất động trụ nơi pháp

Dùng âm thanh nói đạo không lời

Thể đạo âm thanh là pháp đạo

Chẳng có tiếng khác, có sở trụ

Tánh hạnh như vậy là pháp hạnh

AÂm thanh nói ra, chẳng sanh hạnh

Thể tánh pháp ấy, chơn nghĩa hạnh

Dùng âm thanh nói hạnh chúng sanh.

AÂm thanh chúng sanh hạnh vốn không

Văn tự trong đó không chỗ nhập

Trí huệ rộng lớn, nghĩa cũng vậy

Theo chỗ Phật khen để tu hành

Pháp lý sáng rạng, hạnh vi tế

Lìa hết trần cấu, tạng trí huệ

Nếu ai hay trụ vô đẳng đẳng

Thường rưới mưa thắng diệu pháp thí

Là đệ nhất không, đạo chơn nghĩa

Xa trần, thanh tịnh, câu thứ nhất

Tịch diệt, thắng tịnh, lìa cấu nhiễm

Không thủ phân biệt và hý luận

Là câu tịch diệt Phật đã nói

Chẳng trụ đầu, giữa và sau cùng

Chẳng có, chẳng không, chẳng nơi chốn

Ðã biết tự tánh hành như vậy.

Là pháp vô đẳng Phật đã nói

Lúc bấy giờ vua Kiên Cố Ðức

Lưỡng Túc Thế Tôn nói pháp ấy

Cùng tám mươi ức na do chúng

Hoan hỷ, tín kính đến chỗ phật

Nhà vua cúi lạy Nhân Trung Hùng

Với hết lòng tin cung kính Phật

Thọ giáo rồi lui về một chỗ

Kính tâm chiêm ngưỡng chắp hai tay

Phật biết đức vua hạnh thanh tịnh

Căn, thức tự tại được rốt ráo

Thế Tôn biết tâm vua ưa thích

Ngài nói Thắng Tam muội như vậy

Ðức vua nghe nói Ðệ Nhất Nghĩa

Liền pháp tâm tín nhạo Thánh Thiện

Vất bỏ tất cả bốn thiên hạ

Lìa vui nghĩ dục để xuất gia

Ðức vua nhờ đó đã xuất gia

Vói Phật, quyết định càng yêu thích

Tất cả mọi người Diêm phù đề

Thảy đều bỏ dục đi xuất gia

Tỳ kheo tăng, ni thích tập định

Ðồ chúng Như Lai nhiều vô lượng

Tất cả tự nhiên từ đất lên

Chư thiên đều đến để hầu hạ

Pháp phục ca sa từ cây sanh

Thanh tịnh vô cấu thật là đẹp

Cắt may, chằm vá đúng theo pháp

Là nhờ oai lực công đức Phật

Ðồng tử! Người nên xem vua ấy

Bỏ nhà xuất gia, bỏ thiên hạ

Xem ba cõi này như cái máy

Ðể cầu vui lớn đại Bồ đề.

Vào đời vị lai, thời mạt pháp

Không thể bỏ nhà nghèo hèn ấy

Gông cùm kèm kẹp khổ vô cùng

Với Thắng pháp này không niềm tin

Tuy bị phạt gông cùm, roi, gậy

Chửi mắng, hủy nhục, trăm nghìn cách

Bị vua bức bách đều nhẫn chịu

Khốn khổ bần cùng, không bỏ nhà

Tiền của thiếu thốn, thọ mạng yểu

Uổng công cay đắng không phước báo

Ngu si không học các nghề nghiệp

Người ấy thường sống nơi phàm tục

Bức bách vô nghĩa, hung, bạo ác

Tham lam giàu có đoạt của người

Vui đùa, cười giỡn chê người thiện

Tự xưng mình phát tâm Bồ đề

Yêu vợi người ta, đoạt của người

Xan tham, tật đố, nhiều phóng dật

Bỏ tâm thương xót, đến ác đạo

Cũng tự cho rằng: Ta làm Phật

Thấy người khổ não sanh vui thích

Phá giới, bạo ngược, ôm lòng ác

Không nhớ báo ân, phá hoại người

Ðại đức vì ta nói pháp hạnh

Nghe ngài nói ngài hành Bồ đề

Lại đối vị ấy sanh sân hận

Nếu thấy pháp sư lỗi lầm nhỏ

Phóng đại nói thêm trăm ngàn thứ

Ðồng tử! Nay ngươi nghe ta nói

Với hạng người ấy chớ thân cận

Nếu muốn cầu chứng đạo Bồ đề

Cho đến trong mộng chớ gần chúng

Trong hạnh đầu đà vô lượng đức

Với vô biên kiếp mà diễn thuyết

Với đức như vậy không an trụ

Không bao giờ chứng đạo Bồ đề

Với tâm thanh tịnh luôn nói thiện

Tâm hòa, tịnh giới, lời thiện diệu

Chỗ chư tôn trưởng thường tịnh tâm

Không lâu liền được Tam muội này

Không theo ngã mạn sanh uế ác

Tâm mình thanh tịnh, thắng thành tựu

Vứt bỏ kiêu mạn và sân nhuế

Hay được Thắng Tam muội như vậy

Thường nhớ công đức tụ chư Phật

Da ngài sắc vàng, vô lượng đức

Thân Phật các tướng tự trang nghiêm

Như các sao đêm thu yên tĩnh

Tràng phan dù lọng và trướng đẹp

Hương xoa hương bột và vòng hoa

Cúng dường tối thắng bậc vô đẳng

Không lâu sẽ được Tam muội này

Chiên đàn trầm thủy và hương bột

Ðèn dầu bơ tốt vô lường thứ

Ðem cúng hằng sa tháp miếu phật

Không lâu sẽ được Tam muội này

Tỳ bà, Không hầu, tiếng trống hay

Sáo, địch, tấu lên mà tán thán

Vô số tiếng hay trăm ngàn vạn

Cúng dường bậc tối thắng lìa ác

Tạo tác vô lương hình tượng Phật

Ðiêu khắc thật đẹp các thứ báu

Bậc Tối thắng đoan chánh mỹ diệu

Không lâu sẽ được Tam muội này

Thường sống giữa rừng, thích tịch tịnh

Vứt bỏ tụ lạc, lìa tâm đắm

Thích sống một mình giống như kiếm

Không lâu sẽ được Tam muội này

Ta là Pháp vương, ngươi con ta

Tùy thuận học ta hạnh Tam muội

Xưa ta được bậc Ðại danh xưng

Danh hiệu ngài là Kiên Cố Vương

Ta vốn cúng dường Vô lượng Phật

Hằng mong hộ trì giới thanh tịnh

Ở chỗ Thập lực lòng cung kính

Ðể cầu được thắng định như vậy

Ngày xưa ta từng bỏ vợ con

Bỏ đầu, tay chân và mắt, tai

Chưa từng khởi sanh tâm hạ liệt

Ðể cầu Tam muội thắng tịch này

Voi ngựa xe cỡi vô lượng thứ

Châu báu nhà cửa thí tất cả

Trong tâm không hề có hối tiếc

Ðể cầu được thắng định như vậy.

Nô tỳ, lúa thóc nhiều vô số

Các thứ y phục và ẩm thực

Ðem cho tất cả người đến xin

Ðể cầu được thắng định như vậy

Ma ni, trân châu và vàng bạc

Lưu ly, kim cang, tiền, ngọc báu

Tất cả sở hữu đều đem cho

Ðể cầu được thắng định như vậy

Ta bỏ châu báu điểm tô thân

Anh lạc, ấn tay, sư tử điều

Mão trời lụa báu hơn trăm thú

Ðể cầu được thắng định như vậy

Nhiều trăm ức vi diệu thượng thắng

Lúc ấy ta hoan hỷ đem cho

Vải trắng, bình bát, độc câu la

Ðể cầu thắng Tam muội như vậy

Xưa thấy kẻ bần cùng bế tắc

Tên Dịch Lực, cầu mong thoát khổ

Ðối với người ấy ta rộng thí

Ðể cầu thắng Tam muội như vậy

Voi ngựa, trâu dê và nhà cửa

Vườn tược, xe cộ báu trang nghiêm

Ta cho trăm ngàn kẻ nghèo khổ

Ðể cầu thắng Tam muội như vậy

Ức na do tha rừng và vườn

Các báu trang nghiêm đều đem cho

Khi thí vui mừng khởi lòng thương

Ðể cầu được thắng định như vậy

Thành ấp kinh đô và tụ lạc

Tất cả đất đai đều bỏ hết

Cho xong, hay sanh vui tăng thượng

Ðể cầu được thắng tạng như vậy

Cứ mỗi đống báu như Tu di

Y phục trên thân cũng như vậy

Ta đều đem cho kẻ bần cùng

Ðể cầu được thắng định như vậy

Giàu có, vô lượng kẻ bần cùng

Ðều đến nơi ta cầu che chở

Khiến chúng sanh khổ não an lạc

Ðể cầu được thắng định như vậy

Xưa ta giàu nhất trên đời này

Thấy các thế gian rất khổ não,

Vứt bỏ ngôi vua, các sở hữu

Hết lòng thương yêu mong chúng vui

Ðồng tử xưa ta làm việc này

Trong vô lượng kiếp, làm việc khó

Ngôn ngữ có nói không thể hết

Ta nói ức kiếp khó cùng tận

Nếu ta nói ra, chúng mê hoặc

Với điều Phật làm không thể tin

Ðầy đủ vô lượng các việc khổ

Ðể cầu được Tam muội như vậy

Nay ta khuyên ngươi, này đồng tử!

Ngươi đối lời ta hết sức tin

Thiện thệ hoàn toàn không nói dối

Lời thật Ðại bi, Phật Tối Thắng

Ngoài ra việc khổ trăm ngàn thứ

Xưa ta lãnh thọ thân khô kiệt

Làm sao hay được Tam muội này

Nếu giải thoát người trăm ngàn khổ

Trong sát na chứng được định này

Liền được đạo trí huệ chơn thật

Ta thấy na do tha đức Phật

Hơn cả mười phương cát sông hằng

Ðạt được thắng thần túc như ý

Hay đến trăm ngàn các cõi Phật

Ðến đó thăm hỏi bậc tối thắng

Luận hỏi trang nghiêm trăm ngàn loại

Khi Phật vì ta mà tuyên thuyết

Trả lời như điều ta thưa hỏi

Ta đều có thể lãnh thọ hết

Cho đến không quên một câu, chữ

Ðã được nghe pháp thật như vậy

Rộng đặt vô lượng trăm câu hỏi

Diễn nói câu lìa trần tịch tịnh

An vô lượng chúng, trí huệ đạo

Ta trụ thắng Tam muội như vậy

Trong vô lượng kiếp học pháp này

Ngày xưa vô lượng các chúng sanh

Cũng đặt đạo vô lượng tối thắng

Nếu ai xưa nay không thấy Phật

Với thắng pháp này, chưa từng nghe

Kẻ ấy hoàn toàn không tin ưa

Ðịnh chân thật nghĩa không đệ nhất

Nếu có người trí hay hiểu rõ

Ðạt được chân thật đức thậm thâm

Nghe đệ nhất nghĩa không sợ hãi

Nghe rồi sanh tâm rất hoan hỷ

Người ấy hay giữ đạo Bồ đề

Tức là chơn Phật tử Như Lai

Hiếm có giống như hoa Ưu đàm

Ta đã nhiều kiếp tu khổ hạnh

Người ấy không sợ đọa ác đạo

Thường được xa lìa nơi tám nạn

Thường thấy vô lượng vô số Phật

Cũng hay tin Thắng Tam muội này

Như ngài Di Lặc, không bạn lữ

Ở chỗ chúng sanh, được tịnh trí

Kinh Tam muội này trong tay ngài

Ta đã thọ ký như Di Lặc

Người ấy thành tựu niệm trí huệ

Nghe giữ rốt ráo đạo tăng thượng

Biện tài tịch tịnh không sầu não

Ðịnh này nhờ người ấy mà có

Cho nên thường được trời cúng dường

Lại được mọi người đến lễ kính

Luôn được quỷ thần đến hộ vệ

Bởi nhờ thọ trí Tam muội này

Không bị lửa độc làm thương tổn

Tất cả dao gậy không thể hại

Vào trong nước lớn không bị chìm

Bởi nhờ thọ trì Tam muội này

Người ấy hằng ở trong rừng núi

Ðược các chư Thiên đến hầu hạ

Vô lượng Dạ xoa đến cúng dường

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Trí huệ rộng lớn như biển cả

Nói công đức Phật không chướng ngại

Diễn xướng đức chân thật Như Lai

Nhờ thọ trì thắng định như vậy

Ðiều người ấy nghe vô cùng tận

Giống như hư không, không bờ mé

Cầm đuốc trí huệ trừ tối tăm

Nhờ người ấy trì định như vậy

Lời đúng nghĩa nhu nhuyễn mỹ diệu

Giữa chúng, diễn thuyết người trí thích

Nói như nước chảy không cùng tận

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Giống như y vương cho thuốc hay

Lại cho chúng sanh nơi để ở

Hay làm ánh sáng cho chúng sanh

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Người ấy không có tâm ái dục

Ưa thích tịch tịnh được vui thiền

Nói về tịch tịnh lời hay đẹp

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Người ấy lìa tướng, ý không nhiễm

Với tất cả tướng đều lựa chọn

Tâm thường tịch tịnh mà kinh hành

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Thọ được mắt không cấu lìa uế

Hay thấy vô lượng các Như Lai

Ðược mắt trượng phu thấy vô biên

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Tiếng hay Khổng tước hợp tịch tịnh

Tiếng Ca lăng tần già vui lòng

Phát tiếng hay hòa hợp các nhạc

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Thành tựu tiếng sấm sét vang xa

Tiếng hay ho chim ngỗng, chuông, trống

Hòa hợp trăm thứ thắng kỹ nhạc

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy,

Vô lượng vô số tăng kỳ kiếp

Thành tựu tiếng hòa nhã như vậy

Những lời nói ra như cam lộ

Bởi thọ trì thắng Tam muội này

Ðồ ăn ngon bổ không thâm trước

Ðối với y bát không đắm trước

Ít muốn, biết đủ, khéo điều phục

Bởi nhờ thọ trì Tam muội này

Ðối với tựu thân không cao mạn

Ðối với người khác không khinh chê

Tâm thường nhu nhuyến thích thiền định

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Thường tự quán sát việc mình làm

Không thấy lỗi lầm của người khác

Vui với mọi người, không tranh cãi

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Tâm thường thích hành hạnh bố thí

Không hay ô nhiễm tánh keo kiết

Không bị cảnh giới làm nhiễu loạn

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Ðoan chánh thù đặc người ưa thích

Da dẻ trong thân sắc vàng ròng

Trang nghiêm bởi ba mươi hai tướng

Nhờ thọ trì tam muội như vậy

Công đức sắc tướng đều vi diệu

Nhiều người kính yêu thường giữ gìn

Nam nữ lớn nhỏ nhìn không chán

Nhờ thọ trì tam muội như vậy

Chư thiên long thần chúng dạ xoaÐối với người này điều hoan hỷ

Ði đến nơi đâu cũng hoan hỷ

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Phạm Vương Ðế Thích Trời tự tại

Cùng Chư Thiên khác đến cúng đường

Trong tâm hoàn toàn không ngã mạn

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Xa lìa tất cả các đường hiểm

Không có chướng nạn, và ác đạo

Giải thoát tất cả các sợ hãi

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Hay nghe Phật nói pháp vi diệu

Không còn tất cả các nghi hoặc

Tùy thuận nhập vào pháp thậm thâm

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Nếu nghe pháp vi diệu hiền thánh

Ðều hay hiểu rõ, được rốt ráo

Do lực nhân duyên kiếp quá khứ

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Như Lai nói ra lời như vậy

Khéo được lợi dưỡng tâm không cao

Nhờ nhân duyên đó được tổng trì

Bởi do đạt được Tam muội này

Người ấy đến khi lúc mạng chung

Phật A Di Ðà, huệ dũng mãnh

Ngài vì người ấy hiện trước mặt

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Ðược thấy Thập lực như cầu mong

Và các Thanh Văn đứng ở trước

Quyết định sanh về nước An dưỡng

Nhờ thọ trì Tam muội như vậy

Giả như khiến tất cả chúng sinh

Một lúc thành Phật không biên tế

Trong đó một người cúng dường hết

Lại qua hằng hà vô số kiếp

Nếu lại đời sau thời mạt thế

Ðược nghe định này không ai khinh

Hay với định này khởi tùy hỷ

Công đức hơn trước chẳng thể tính

Ðồng Tử nên biết đạo tịch tịnh

Là Tam muội đệ nhất nghĩa không

Hoặc chép, đọc tụng và thọ trì

Người ấy gọi là trì Pháp tạng.

Này Ðồng Tử! Vì ý nghĩa này nên Bồ Tát Ma ha Tát nếu muốn biết tất cả tiếng nói của chúng sanh, và biết tất cả các căn sai biệt của chúng sanh, trước sau không đồng mà thuyết pháp cho phù hợp.

Này Ðồng Tử! Người đó đối với Tam muội này nên phải thọ trì, đọc tụng, rộng nói cho người khác, lại vì nhiếp thọ tất cả chúng sanh, nên phải tu tập phương tiện tương ưng.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Nếu ai từng thấy vô lượng Phật

Cũng từng học hỏi Tam muội này

Là người thắng trí trì định này

Trụ đệ nhất thiện mà không động

Ðược Thượng diệu lạc của Nhân thiên

Thường được người khác Thắng cúng dường

Lại được vui thiền định, Niết bàn

Nhờ không phóng dật, trì định vậy

Nghe người khen mình, không hân hoan

Hoặc bị mắng chửi cũng không giận

Vào pháp bất động giống như núi

Thích cầu giải thoát nhờ trì định

Miệng không hề nói lời vô nghĩa

Lìa sân, ngạo mạn và tranh luận

Nhẫn nhục điều phục, tâm hoan hỷ

Nhờ không phóng dật, trì định vậy

Lời nói êm dịu và chắc thật

Nét mặt vui vẻ trước hỏi thăm

Thấy các chúng sanh thường mỉm cười

Nhờ trì Tam muội thắng tịnh vậy

Tâm thường điều phục không phiền người

Khéo nhiếp năm căn trì tịnh giới

Chân thật ít lời lợi đáng yêu

Nhờ thọ trì Tam muội thắng tịnh

Thường bố thí rộng tâm không tiếc

Khiến chúng sanh đói khát no đủ

Tự ăn không vui cho người vui

Người thiện nghiệp nhờ trì định này

Ðược nhiều trăm chư thiên mến

Dạ xoa, Tu la, Rồng cung kính

Riêng ở trong rừng hằng gìn giữ

Nhờ dũng mãnh trì thắng định này

Thích ở tịch tịnh, lìa âm nhạc

Rồng, A tu la, thường thân cận

Tất cả không ai làm cho sợ

Nhờ trì định không phóng dật vậy

Tiếng nói giống như tiếng Phạm thiên

Lại như thiên nga, tiếng thật hay

Cũng như năm trăm tiếng mỹ diệu

Danh tiếng lan khắp các thế gian

Tất cả các vi trần đại địa

Công đức nhiều hơn vi trần ấy,

Lợi ích chúng sanh Tạng công đức

Nhờ tu tịch định như vậy đó.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát tâm sanh ưa thích: “Ta đối với tất cả pháp tự tánh làm sao được biết”.

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát đối với Tam muội này phải nên thọ trì đọc tụng, nói rộng cho người khác, phương tiện tương ưng để tu tập, vì nhiếp phục cất cả chúng sanh vậy.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Người trí không giận, thương


Lại không khởi ngu si

Phiền não thêm sức mỏng


Nhờ biết pháp thắng tịch

Giới Phật không khuyết phạm


Không buông lung nữ sắc

Kiên tâm cầu định này


Biết pháp lìa trần cấu

Trí huệ và thần thông


Thấy Phật đến nhiều cõi

Tổng trì đến bờ kia


Nhờ biết được định này

Mau thành bậc Lưỡng túc


Dùng tịch trị phiền não

Khéo nhổ tên ác độc


Nói câu không cấu tịch

Nếu họ là lương y


Khéo biết nguyên nhân bệnh

Học trí quyết định này


Giải thoát hại chúng sanh

Học lý được tự tại


Không đắm hay cúng dường,

An lạc không mong cầu


Nhờ hiểu biết tịnh pháp

Nhân sư tử nhẫn nhục


Ðánh chửi không sân hận

Cắt đứt thân không sầu


Hay biết ấm là không

Sức nhẫn như tu di


Vẫn không chấp nhẫn tưởng

Cho đến Phật không còn


Nhờ biết Vô thường, Không

Ba cõi vô lượng tưởng


Ba đời đều hiểu rõ

Hay hiển lý vô lượng


Nhờ học pháp vô úy

Với sự, không thủ trưởng


Yêu, ghét đều không chấp

Biết pháp thường không tịch,


Nhờ được thắng tịch diệt

Nếu nói thắng định này


Không lâu, thấy Bồ Ðề

Khéo liễu đạt cảnh Thánh


Bố thí quả báo nhiều

Nói ức Tu đa la


Trình bày không trở ngại

Biện tài không đoạn tuyệt


Nhờ biết pháp rộng lớn

Nếu ai vô số kiếp


Ðịnh huệ như hư không

Thuyết pháp không cùng tận


Nhờ biết tịch định này

Biện tài không nghĩ bàn


Cầu đạo nhất định được

Nói vô biên ức kinh


Biết danh tự pháp tướng

Phật nói vô thượng pháp


Nghe, giữ khiến sung mãn

Trong đó không nghi hoặc


Biết pháp đều phi hữu

Ái ngữ thường hành thí


Khéo xả, thích sống nghèo

Ðời sống vẫn sung mãn


Nhờ thương xót thế gian

Thường làm vua Diêm Phù


Thương chúng sanh, không giận

Mọi người khởi từ, kính


Nhờ biết được pháp Không

Ðoan chánh, vợ, nam, nữ


Ngôi vua, thân đều bỏ

Quyết định không hối tiếc


Nhờ biết được không tịch

Nếu ai cắt thân thể


Ngũ thức đều không sân

Từng cúng vô lượng Phật


Nhờ thọ trì pháp Không

Cúng dường Mâu Ni Phật


Ba đời không mệt mõi

Ðại tín tâm bất động


Là biết pháp Không vậy

Khéo giữ tạng Phật pháp


Trụ thắng Ðà la ni

Không lâu được thành Phật


Nhờ trì thắng kinh vậy

Ðời đời không điếc đui


Nhiều kiếp các căn đủ

Thường xa lìa tám nạn


Hết lòng với kinh này

Làm phước lìa ác đạo


Tướng đoan chánh trang nghiêm

Tâm tịnh trụ thần thông


Nhờ đó Phật hiện tiền

Các thứ ứng hóa thân


Ðộ chúng sanh các cõi

Nếu được thấy vị ấy


Bồ Ðề ý quyết định

Người trí nghĩ không buồn


Năng lực tinh tấn khởi

Cứu cánh trong thắng pháp


Mạt thế nhờ trì kinh

Thân phóng ngàn ức sáng


Ánh sáng hơn trời, trăng

Nếu tu tập không định


Không lâu được thành Phật

Ta cầu cảnh giới tịch


Ngàn ức Tăng kỳ kiếp

Không bỏ tâm tinh tấn


Ðược Nhiên Ðăng thọ ký

Kẻ trí trì kinh này


Nói Phật pháp tối thắng

Ngu si ngoại đạo mất


Mạng chung, địa ngục đốt

Thọ khổ rất kịch liệt


Vô số kiếp mới hết

Nhiều kiếp đã hết tội


Mới được nhận cam lồ

Thời mạt thế đáng sợ


Gần với đạo vô thượng

Hộ trì pháp tạng ta


Thọ ký trì kinh này.KINH NGUYỆT ÐĂNG TAM MUỘI

QUYỂN THỨ SÁU.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy