QUYỂN 10 - Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nguyệt Đăng Tam MuộiQUYỂN 10

Này đồng tử! Cho nên Bồ tát cần phải có đầy đủ sự tu học thân giới.

Sao gọi là Bồ tát đầy đủ thân giới?

–Nếu Bồ tát đầy đủ thân giới thì đối với tất cả pháp được trí vô ngại. Ðó là thân khéo tu hành. Nếu thân khéo tu hành thì đối với tất cả pháp được trí vô ngại cho nên gọi là Bồ tát đầy đủ thân giới.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Bồ tát đầy đủ thân giới, có thể thành tựu ba mươi hai tướng đại nhân, được mười lực, bốn vô sở úy, bốn tí vô ngại, mười tám pháp bất cộng của Như Lai.

Này đồng tử! Ðó gọi là Bồ tát đầy đủ thân giới.

Lại nữa, này đồng tử! Bồ tát đầy đủ thân giới có thể đạt được ba giải thoát môn. Những gì là ba?

–Ðó là Không giải thoát môn, Vô tướng giải thoát môn và Vô nguyện giải thoát môn. Ðó gọi là đầy đủ thân giới.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Bồ tát đầy đủ thân giới có thể được đầy đủ bốn phạm trụ: Những gì là bốn?

–Ðó là niệm Từ đối với tất cả chúng sanh, với tâm Bi, Hủ, và Xả cũng lại như vậy. Ðó gọi là Bồ tát đầy đủ thân giới.

Lại nữa, này đồng tử! Sao gọi là Bồ tát tu thân thiện hạnh?

–Ðó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần. Ðó gọi là Bồ tát đầy đủ thân giới.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Bồ tát đầy đủ thân giới có thể được bốn thiền và bốn chánh thọ, hay trụ vào đại bi, được thiện giác quán, được giác quán tịch tiệt. Ðó gọi là Bồ tát đầy đủ thân giới.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Bồ tát có đầy đủ thân giới thì xa lìa sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiến, mười nghiệp bất thiện, xa lìa sự lường cân trao đấu, lời nói điêu ngoa, lừa đảo về y phục. Ðó là nguyên do đưa đến quan lại đâm chém, giết hại, trấn áp cột trói. Những tội tà ngụy, quanh co, hư vọng ấy, cùng đi đôi với lòng tham. Vậy phải xa lìa tất cả nghiệp ác, tự mình phải phòng hộ ngăn cấm, không tham, không thủ, đoạn trừ tất cả. Giống như chặt đứt đầu cây đa la, làm cho đời vị lai không còn khởi sanh lại.

Ðồng tử! Nên biết thực hành pháp ấy là Bồ tát có đầy đủ thân giới.

Này đồng tử! Vào thuở quá khứ, trải qua số kiếp, bất khả tư nghì, rộng lớn vô lượng vô biên, hai lần a tăng kỳ, bấy giờ có đức Phật hiệu là Trí Quang Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Ðiều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài sống đến sáu mươi ức năm. Bấy giờ có một vị vua hiệu là Thắng Tư Duy, cùng với tám vạn ức quyến thuộc đi đến chỗ đức Như Lai Trí Quang, đảnh lễ dưới chân ngài, nhiễu quanh bên hữu ba vòng rồi lui về ngồi một chỗ.

Bấy giờ đức Như Lai Trí Quang liền dùng bài kệ nói về thân luật nghi:

Giống như hư không, không cấu uế

Tự tánh sáng, sạch, hoàn toàn tịnh

Thân giới trong sạch cũng như vậy

Không thể dùng âm thanh diễn thuyết

Âm thanh và Không, không thể biết

Cả hai như vậy, đồng một tướng

Nói về hư không, không tướng mạo

Tướng ấy liền đồng với thân giới

Nếu biết giới ấy chỉ một tướng

Họ liền đầy đủ giới luật nghi

Trí tánh vô sanh, cảnh cũng tịch

Trong chơn vô lậu, hết vọng tưởng

Cũng không tham trước và ái dục

Không khởi khát ái nơi tài sắc

Nếu không thấy được các lỗi lầm

Không bao giờ biết thân giới ấy

Nếu ai biết được giới vô lậu

Họ liền không còn tái sanh nữa

Nên biết pháp La hán như vậy

Không phải ngoại đạo mà biết được

Ðối với ba cõi tâm sợ hãi

Với dục mưu sinh, không tham ái

Không thích ngôi vua và của cải

Họ mới đầy đủ thân giới này.

Nay ta nói nghĩa thân giới ấy

Nghĩa này Thinh giáo không thể nói

Ai biết nó là mẹ các pháp

Người ấy thường hay trụ thân giới.

Bậc trí ưa thích nghĩa gốc này

Vì thích nghĩa này nên ta nói

Xa lìa nghĩa sai là nghĩa đúng

Họ được gọi là trụ thân giới

Trong các Phật pháp nói nghĩa gì?

Làm sao khéo léo biết nghĩa ấy?

Nếu hay biết được nghĩa tương ưng

Ðó mới chính là trụ thân giới

Nếu ai quán sát nơi vô tướng

Tất cả Vô ngã, thảy đều Không

Người ấy không thể nói không giới

Vì họ tu học về thật tế.

Xem tất cả hữu là phi hữu

Người ấy thường trụ nơi phi hữu

Với tất cả hữu, không đắm trước

Người ấy hay chứng định Vô tướng

Nếu ai biết được pháp vô ngã

Tự thể không vô, tánh phi hữu

Không thể gọi người ấy không giới

Vì học chân thật quyết định vậy.

Nếu ai hay biết ngũ ấm không

Các pháp tịch diệt, không thần ngã

Người ấy được gọi bậc trì giới

Thân họ không còn làm nghiệp ác

Người chấp tướng, không có luật nghi

Vì còn ngã tướng, tâm chấp trước

Nếu thủ sắc tướng, người chấp trước

Khởi sanh ái dục không luật nghi.

Nếu thường tu học nơi thật tế

Người ấy rốt ráo chơn diệu pháp

Họ không còn khởi sanh ái dục

Không còn phạm giới đọa đường ác.

Con kiến làm hư không lay động

Rung chuyển núi Tu di kiên cố.

Nếu có ai khéo học thật pháp

Chư thiên diệu sắc không thể động.

Có thể dùng màu vẽ hư không

Bàn tay có thể nắm Thái hư

Tất cả các ma thuộc ái dục.

Không ai có thể làm lay động

Âm thanh nói ra có thể bắt

Ðá chìm dưới nước làm cho nổi

Những người học giới thân như vậy

Không ai biết được tâm niệm họ.

Có bao nhiêu âm thanh tất cả

Thảy đều chứa được trong hộp nhỏ

Nếu ai trụ giới thân như vậy

Không ai biết được chỗ họ ở

Bao nhiêu sấm sét và điện chớp

Ánh sáng trời trăng đều bắt được

Nếu ai an trụ nơi thân giới

Không ai biết tự tánh thân họ.

Bao nhiêu vòng gió ở bốn phương

Giăng lưới, bủa câu bắt lại được

Nếu ai an trụ nơi thân giới

Không ai biết được thân lượng họ

Nếu ai an trụ chế ngự tâm

Chẳng phải cảnh giới các chúng sanh

Ai khéo tu tập nơi thân giới

Giống như hư không không thể nhiễm;

Ðường đi của gió khắp bốn phương

Dấu chim hư không có thể thấy

Thân lượng vị ấy không thể biết

Và tâm sở hành cũng như vậy.

Nếu ai trụ thân giới như vậy

Họ không có các điều tội ác

Xa lìa tất cả các phiền não

Là nhờ học thân giới như vậy

Trụ nơi định tịch diệt thanh tịnh

Không bị dao, lửa làm hại được

Thân họ không thể nắm bắt được

Là nhờ thường tu học thân giới.

An trụ như vậy, không sợ hãi

Tâm không lay động, không ganh ghét

Xa lìa tất cả các hiểm nạn.

Nhờ tu học thân giới như vậy

Không sờ dao lửa và thuốc độc

Cũng không sợ bị nạn nước lửa

Xa lìa tất cả các nguy nạn

Là nhờ có tu học thân giới

Không sợ mưa đá và trộm cướp

Với tất cả những sự độc hại

Nhờ họ lìa tất cả ngã tưởng

Nhờ đã lìa tưởng nên không sợ.

Xa lìa sợ hãi và âu lo

Nhờ không sợ hãi, tâm bất động

Tâm không động chuyển, nên không sợ

Hằng ức chúng ma cũng không sợ,

Nên ở chỗ Bồ tát thân giới

Diễn thuyết, khai triển và hiển thị

Nếu ai tu học thân giới này

Hằng ức ma binh không thể động.

Nếu ai muốn biết pháp chư Phật

Nên biết trong đó không giới hạn

Nếu ai tu học về thân giới

Người ấy hay xây tháp ba cõi

Nếu ai muốn biết Phật pháp này

Bất khả tư nghì chúng tịch diệt

Nếu ai học thân giới như vậy

Công hạnh kiên cố, mau thành Phật

Nếu ai muốn được pháp Ðại tiên

Ðược Phật mười lực bất tư nghì

Nếu ai học thân giới như vậy

Tu tập Phật lực đâu có khó

Mười tám pháp tối thắng bất cộng

Chư Phật Như Lai đã an trụ

Nếu ai tu thân giới này

Họ được pháp ấy đâu có khó.

Nếu ở chỗ báu bảy giác chi

Cùng với thần túc và biện tài

Nếu có ai tu học thân giới

Ðược diệu quả ấy đâu có khó

Ðối với Phạm trụ và Tứ thiền

Cùng với ba thứ môn giải thoát

An trụ giác quán và tịch diệt

Người trụ thân giới, được không khó

Bốn niệm xứ cùng với chánh cần

Năm căn năm lực của Ðại tiên

Cùng với tám Chánh đạo Thánh báu

Người trụ thân giới được không khó.

Bao nhiêu pháp khác của chư Phật

Không thể nghĩ bàn, không hạn lượng

Họ được pháp ấy không khó khăn

Nhờ học được thân giới như vậy.

Ðược nghe thân giới như vậy rồi.

Ðức vua đạt được lợi tối thắng

Hoan hỷ, nhảy nhót và vui sướng

Trong Phật pháp ấy liền xuất gia

Xuất gia trải qua mười ức năm

Tu hành phạm hạnh rất thanh tịnh

Luôn luôn tu hành tứ Phạm trụ

Lợi ích thế gian các trời người

Khéo tu phạm trụ thanh tịnh rồi

Liền được thắng thân giới như vậy

Lại thấy mười phương ức ngàn Phật

Tu hành hạnh Bồ đề như vậy

Xuất gia trong thắng pháp ngài rồi

Tu hành tịnh phạm hạnh tối thắng.

Ðầy đủ đa văn, diệu biện tài

Gọi là Ðại pháp sư thông huệ

Kiên trì cấm giới không sứt mẻ.

Giới thân thanh tịnh, không ô uế

Ðó là Thánh giới, vô lậu giới

Nên biết Thánh giới là thường trụ

Ðồng tử! Xưa ta tu Bồ đề

Bấy giờ hóa làm vua Thắng Tư

Ngươi chớ có nghi là ai khác

Nên biết chính là thân của ta

Ðồng tử! Ngươi nên tùy thuận học

An trụ Thắng thân giới như vậy,

Nên đem tuyên thuyết cho mọi người

Không lâu cũng sẽ được như ta.

Này đồng tử! Cho nên Bồ tát phải tu hành thân nghiệp thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì Ðại Bồ tát tu hành tịnh nghiệp, không sợ đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, và cảnh giới của ma, cũng không sợ bị khổ ách nơi năm đường, tám nạn, lại cũng không sợ tai nạn nước, lửa, đao binh, thuốc độc, sư tử, cọp, beo, chồn, cáo, tê giác, voi, gấu, không bị tất c ả ác thú, trùng độc ăn thịt, cũng lại không sợ nạn người và phi nhân làm hại.

Này đồng tử! Ðại Bồ tát tu hành thân hạnh thanh tịnh, nếu muốn dùng tay nâng thế giới ba lần ngàn này lên cao từ một cây đa la cho đến mười cây đa la, tùy theo ý muốn đều làm được cả.

Này đồng tử! Ðại Bồ tát tịnh thân hạnh có thế đạt đến cứu canh, thần thông rốt ráo. Nhờ họ đạt được sức mạnh phước đức thần túc, nên được định, tịch diệt, vô nhiễm tùy thuận, viễn ly, nhiếp thủ. Nhờ có thể nhập vào và nương nơi định này nên được vô lậu, thành tựu được con mắt vô ngại đối với tất cả thế gian.

Sao gọi là thần túc?

–Ðó là tùy theo ý nghĩ có thể tạo ra oai lực tự tại, hiểu rõ không bị ngăn trệ, tùy theo ý muốn đều được thành tựu, nên gọi là Thần túc.

Lại nữa, này đồng tử! Ðại Bồ tát trụ thần túc có thể làm các việc thần biến. Ðó là một có thể biến thành nhiều, nhiều có thể biến thành một, ẩn hay hiện tự tại, có thể đi xuyên qua vách đá núi non, không bị trở ngại, như gió đi trên hư không, ngồi kiết già trên không trung giống như chim bay, đi dưới nước như đi trên đất, ẩn hay hiện trong đất như ở trong nước không khác, thân phát ra khói lửa. Giống như đống lửa lớn, mặt trời mặt trăng có đại oai đức nhưng có thể sờ mó được, muốn làm thân to lớn cho đến trời Phạm thiên thì tự tại vô ngại.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Thần thông tự tại dạo mười phương

Ðói với vách đá và núi non

Tùy ý xuyên qua không trở ngại

Giống như chim bay theo chiều gió

Ði trên mặt đất như dưới nước

Ẩn hiện tự tại, không chướng ngại

Ði trên mặt nước không bị chìm

Cũng giống như đi trên đất cứng

Một thân có thể hiện ngàn thân

Nhiều thân vô lượng hiện thành một

Tùy ý hiển hiện đủ màu sắc

Bậc trí vì độ các chúng sanh,

Du hành không trung như chim bay

Thân phun khói lửa như đống lửa

Lại có thể toàn thân lưu xuất

Nước hoa thơm thanh tịnh mát mẻ

Bậc trí ngồi ngay trên mặt đất

Có thể dùng tay sờ trời trăng

Ðến chỗ Phạm thiên trong một niệm

Diễn nói thắng pháp cho Phạm chúng

Ngàn vạn Phạm chúng nghe pháp xong

Thích cầu Vô thượng, được thắng lợi

Lại hay đến các cõi trời khác

Diễn thuyết pháp tối thắng cho họ

Nếu lúc vị ấy muốn thuyết pháp

Liền làm chấn động đại thiên giới

Lại khiến vô lượng ức cõi Phật

Âm thanh vi diệu vang khắp nơi.

Này đồng tử! Cho nên Bồ tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh. Vì sao vậy?

–Vì Ðại Bồ tát tu hành thân hành thanh tịnh, với thiên nhĩ thanh tịnh nghe xa hơn người thường, hoặc địa ngục, súc sanh, cõi Diêm ma la, thiên thượng và nhân gian, hoặc gần, hoặc xa đó gọi là Thiên nhĩ thông.

Này đồng tử! Bồ tát lại phải tu học thân hành thanh tịnh. Vì sao vậy?

–Vì đại Bồ tát tu hành thân hành thanh tịnh thường có thể biết được tâm người khác, nếu họ có tâm dục thì như thật biết có tâm dục, nếu họ không có tâm dục thì như thật biết là không có tâm dục, nếu có tâm sân thì như thật biết có tâm sân, nếu không có tâm sân thì như thật biết là không có tâm sân, nếu có tâm si thì như thật biết có tâm si, nếu không có tâm si thì như thật biết là không có tâm si; có tâm chấp thủ thì như thật biết có tâm chấp thủ, không có tâm chấp thủ thì như thật biết là không có tâm chấp thủ, nếu có tâm điên đảo thì như thật biết có tâm điên đảo, còn nếu không có tâm điên đảo thì như thật biết là không có tâm điên đảo, nếu có tâm nhỏ nhoi thì như thật biết có tâm nhỏ nhoi, nếu không có tâm nhỏ nhoi thì như thật biết là không có tâm nhỏ nhoi. Nếu họ có tâm to lớn thì như thật biết có tâm to lớn, họ không có tâm to lớn thì cũng như thật biết là họ không có tâm to lớn. Nếu họ có tâm trong sáng thì như thật biết có tâm trong sáng, họ không có tâm trong sáng thì như thật biết họ không có tâm trong sáng. Nếu họ có tâm vô lượng thì như thật biết có tâm vô lượng, nếu họ có tâm hữu lượng thì như thật biết họ có tâm hữu lượng. Nếu họ có tâm thu nhiếp thì như thật biết có tâm thu nhiếp, nếu họ không có tâm thu nhiếp thì như thật biết họ không có tâm thu nhiếp. Nếu tâm họ loạn thì như thật biết tâm họ loạn, nếu tâm họ không loạn thì như thật biết tâm họ không loạn. Nếu tâm họ định thì như thật biết tâm họ định, nếu tâm họ không định thì như thật biết tâm họ không định. Nếu họ có tâm hướng thượng thì như thật biết tâm họ hướng thượng, nếu họ không có tâm hướng thượng thì như thật biết họ không có tâm hướng thượng. Nếu họ có tâm giải thoát thì như thật biết họ có tâm giải thoát, nếu họ không có tâm giải thoát thì như thật biết là không có tâm giải thoát. Nếu tâm họ vô học thì như thật biết tâm vô học, nếu tâm có học thì như thật biết tâm có học.

Này đồng tử! Ðó gọi là Bồ tát hiểu biết như thật về tâm chúng sanh khác.

Lại nữa, này đồng tử! Bồ tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh.

Sao là Bồ tát thân hành thanh tịnh?

–Ðó là nhớ biết vô số việc kiếp trước, hoặc một đời, hai đời, ba đời cho đến mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, mười vạn đời, trăm vạn đời, ngàn vạn đời, vạn vạn đời.

Lại biết sự việc một kiếp, trăm kiếp cho đến ngàn vạn kiếp, biết kiếp thành, biết kiếp hoại, biết kiếp thành hoại, cho đến sự việc vô lượng kiếp thành hoại, và biết trong kiếp ấy từng có chúng sanh tên như vậy, họ như vậy, sanh xứ như vậy, ăn uống như vậy, trường thọ như vậy, chết yểu như vậy, cửu trụ như vậy, kết thúc như vậy, biết sự chịu khổ như vậy, thọ vui như vậy, hoặc chết chỗ này, sanh chỗ kia, chết chỗ kia, sanh chỗ này, dáng mạo như vậy, quốc độ như vậy. Những việc kiếp trước như vậy thảy đều nhớ biết hết. Ðó gọi là Bồ tát túc mạng trí thông.

Lại nữa, này đồng tử! Bồ tát cần phải tu học thân hành thanh tịnh.

Sao là Bồ tát thân hành thanh tịnh?

–Ðó là Thiên nhãn giới thanh tịnh thấy xa hơn người thường, thấy các chúng sanh sống chết qua lại, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, hoặc đến đường thiện, hoặc đến đường ác, hoặc trụ thiện đạo, hoặc trụ ác đạo, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc hơn, hoặc kém, như nghiệp tự mình tạo ra, thảy đều biết rõ. Vì các chúng sanh này thành tựu thân ác hạnh, thành tựu khẩu ác hạnh, thành tựu ý ác hạnh, hủy báng hiền thánh, do nhân duyên nghiệp tà kiến nên khi thân hoại mạng chung phải đọa vào địa ngục.

Các chúng sanh này nếu thành tựu thân thiện hạnh, thành tựu khẩu thiện hạnh, thành tựu ý thiện hạnh, không hủy báng hiền thánh, nhờ có chánh kiến, nên khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ lành, sanh lên cõi trời.

Này đồng tử! Ðó gọi là Bồ tát có Thiên nhãn giới thanh tịnh thấy xa hơn người thường, thấy các chúng sanh sống chết qua lại, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, hoặc đến đường lành, hoặc đến đường ác, hoặc ở trên đường lành, hoặc ở trên đường ác, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc hơn, hoặc kém, như nghiệp của chính mình, thảy đều biết rõ. Ðó gọi là Thiên nhãn thông.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Ðại Bồ tát tu hành thân hành thanh tịnh trong một niệm, trí huệ tương ưng ba đời, những điều hoặc biết, hoặc thấy, hoặc được, hoặc chứng, cần phải biết rõ. Ðối với tất cả đều biết, đều thấy, đều được, đều chứng, thảy đều hiểu đạt. Pháp ấy thế nào?

–Ðó là Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi khổ não. Mười hai nhân duyên như vậy, nên biết, nên thấy, nên được, nên chứng, cần phải biết rõ. Như vậy do vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử diệt, ưu bi khổ não tất cả đều diệt, phải thấy biết như thật, chứng đắc như thật, giác biết như thật.

Ðối với bốn Thánh đế cũng biết rõ như thật. Ðó gọi là lậu tận thông.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài kệ:

Bồ tát đã hiện thị


Thứ lớp các thần thông

An trụ trong Tam muội


Có thể tùy ý muốn

Khéo tu về nhĩ căn


Ðược thiên nhĩ siêu việt

Tai họ nghe tất cả


Pháp đạo sư nói ra

Hay biết tâm chúng sanh


Có dục hay lìa dục

Có sân hay không sân


Có si hay không si

Biết rõ việc kiếp trước


Thuở xưa sống ở đâu

Suốt cả ngàn ức kiếp


Kho trí đều chiếu thấu

Khéo tu nơi nhãn căn


Ðược Thiên nhãn siêu việt

Dùng mắt xem chúng sanh


Chết đây sanh ở kia

Một niệm đều biết hết


Tâm niệm các chúng sanh

Như vậy biết tất cả


Trí ấy thật siêu việt.

Này đồng tử! Sao gọi là khẩu giới?

–Ðó là nếu Ðại Bồ tát thành tựu khẩu giới thì được sáu mươi thứ âm thanh mỹ diệu vô ngại, thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. Ðó gọi là khẩu giới.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Ðại Bồ tát có đầy đủ khẩu giới thì bất cứ nói điều gì cũng được mọi người tín thọ. Ðó gọi là khẩu giới.

Lại nữa, này đồng tử! Ðại Bồ tát đầy đủ khẩu giới được ba mươi hai tướng của đại nhân, được mười lực của Như Lai, đó là trí lực về thị xứ, phi xứ, trí lực biết về nghiệp xứ nhân quả của các chúng sanh ở qua khứ, vị lai và hiện tại, biết các Tam muội chánh thọ về thiền định, giải thoát, trí lực biết có phiền não, không phiền não, trí lực biết thọ mạng của người khác, biết căn tánh sai biệt các chúng sanh, trí lực biết chúng sanh có nhiều dục, trí lực biết vô lượng tâm tánh các chúng sanh, trí lực biết con đường đến tất cả xứ, trí lực biết túc mạng, trí lực biết sự sanh tử tất cả chúng sanh, trí lực biết lậu tận.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Ðại Bồ tát đầy đủ khẩu giới có thể được bốn vô úy, mười tám pháp bất cộng. Ðó gọi là đầy đủ khẩu giới.

Lại nữa, này đồng tử! Nếu Ðại Bồ tát đầy đủ khẩu giới được ba giải thoát môn, được bốn phạm trụ. Ðó gọi là đầy đủ khẩu giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Ðại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới, nói một cách tóm lược, được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần và bát Thánh đạo phần. Ðó gọi là Bồ Tát đầy đủ khẩu giới.

Lại nữa, Ðồng Tử! Nếu Ðại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới sẽ được đại bi phạm trụ, được đại xa phạm trụ, được an ổn giác, được tịch diệt giác. Ðó là Bồ Tát đầy đủ khẩu giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Ðại Bồ Tát đầy đủ khẩu giới được xa lìa vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, đối với cha mẹ, sư trưởng, không nói lời thô lỗ, tất cả những lời xấu ác Bồ Tát thảy đều xa lìa. Bồ Tát còn hiểu rõ một cách như thật âm thanh như tiếng vang, như giấc mộng, như huyễn thuật, như biển hóa, như bóng nắng, như ánh sáng, đối với tiếng vang cho đến ánh sáng này thảy đều không sở đắc, không phân biệt, không thủ, không duyên, không chấp trước. Ðó gọi là Bồ Tát đầy đủ khẩu giới.

Này Ðồng Tử! Ðại Bồ Tát khẩu giới thanh tịnh, được tất cả lời Phật, được tất cả thần túc Phật, được tất cả thần thông Phật.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài tụng:

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Các Bồ Tát ấy sẽ đạt được

Trí tất cả các pháp vô ngại

Gọi là đầy đủ về khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Ðạt được ba hai tướng đại nhân

Ðược Phật mười lực, bất cọng pháp

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Sẽ được tất cả các Phật Pháp

Là các Phật pháp ta đã nói

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Sẽ được Phạm trụ và biện tài

Ðược pháp hy hữu, bất tư nghị

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Ðược tứ niệm xứ và chánh cần

Ðủ thứ thần túc, căn và lực

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Sẽ được đại xả, vô sở úy.

Ðược lòng đại bi, thanh tịnh trụ

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Sẽ được an ẩn giác thanh tịnh

Và đạt được giác quán tịch tịnh

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Xa lìa vọng tử và hai lưỡi

Lại lìa ác khẩu và thêu dệt

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Không bao giờ phỉ báng chánh pháp

Cũng không hỷ bang đức Như Lai

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ung cùng khẩu giới

Ðối với cha mẹ và sư trưởng

Không làm phi pháp, lời thô ác

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Miệng không bao giờ nói lời lỗi

Họ đều lìa hết mọi lỗi lầm

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Nếu ai tương ưng cùng khẩu giới

Sẽ biết tiếng nói như âm vang

Biết rõ âm thanh giống như mộng

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Biết rõ vô ngã và thọ mạng

Duyên khởi, hư vọng giống như mộng

Người hay biết ngôn ngữ như vậy

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Diệt đế không thật giống như mộng

Bản thể Niết Bàn như tánh mộng

Bồ Tát biết nói việc như vậy

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới

Các ngôn ngữ khác bất khả đắc

Không có phân biệt, không chấp trước

Không có phan duyên, không chấp thủ

Gọi là bậc đầy đủ khẩu giới.

Này Ðồng Tử! Sao gọi là ý giới?

–Nếu đại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được tất cả Phật pháp, được tất cả thần thông, tâm được giải thoát, bất động. Nếu đại Bồ tát đầy đủ ý giới, sẽ được định Kim Cang tam muội. Ðó gọi là thành tựu ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Nếu đại Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được ánh sáng rực rỡ. Ðó gọi là đầy đủ ý giới. Nếu đại Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được sáu mươi thứ âm thanh tương ưng mỹ diệu. Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Nếu đại Bồ tát đầy đủ ý giới, sẽ được ba mươi hai tướng của Ðại Nhân, mười lực, bốn vô úy, vô ngại trí, mười tám pháp bất cộng. Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Ðại Bồ Tát đầy đủ ý giới, sẽ được tam giải thoát môn, đó là Không, Vô tướng và Vô nguyện. Ðó là đầy đủ ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Ðại Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được bốn phạm trụ. Ðó là đại Từ, đại Bi, đại Hỷ và đại Xả. Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Ðại Bồ Tát đầy đủ ý giới sẽ được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần và bát chánh đạo phần. Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Nếu đại Bồ Tát đầy đủ ý giới được trụ nơi đại Bi, trụ nơi đại Xá, được giác an ổn, được giác tịch diệt, được lợi ích, được oai nghi, được thắng hạnh. Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Lại nữa, này Ðồng Tử! Nếu đại Bồ Tát vất bỏ tá kiến, không tương ưng với tà kiến, đoạn trừ sân nhuế, không tương ưng với sân nhuế, đoạn trừ xan tham, không tương ưng với xan tham, vất bỏ giải đãi không tương ưng với giải đãi, đối với cha mẹ, sư trưởng, không khởi tâm quanh co, dua nịnh, tâm tham, sân si, cũng không tương ưng với những tâm lý ấy, không bỏ tâm Bồ Ðề, không bỏ tâm tín nhạ, đối với các tâm giác quán xấu ác khác thảy, đều xả ly, cũng không tương ưng với chúng. Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Bồ Tát phải khéo biết các pháp như huyễn thuật, như giấc mộng, như biến hóa, như bóng nắng, như tiếng vang, như ánh sáng, không đến, không đi, cũng lại biết sự khổ như mộng, biết sự vô ngã như mộng, biết sự vô thường như mộng, biết chúng sanh như mộng, biết cái không như mộng, ý không sở đắc, không phân biệt, không trệ trước, không phan duyên không chấp trước.

Này Ðồng Tử! Ðó gọi là Bồ Tát đầy đủ ý giới. Nếu Bồ tát đầy đủ pháp ý giới thanh tịnh, liền xa lìa tất cả các nạn, được tất cả các Phật pháp bất tư nghị, được tất cả thần thông của chư Phật, được tâm giải thoát bất động.

Này Ðồng Tử! Ðó gọi là đầy đủ ý giới.

Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài tụng:

Một lòng lắng nghe chớ loạn tưởng

Ðã nói ý giới tịnh không uế

Ðược nghe pháp xong, khởi các hạnh

Ðiền mau chứng ngộ được Bồ đề

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Tịch tịnh bậc nhất, luôn bất động

Pháp Phật siêu việt chưa từng có

Ðó mới gọi là ý giới tịnh

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Tâm được giải thoát, thường bất động

Ðược định tối thắng như Kim Cang

Ðó mới gọi là ý giới tịnh

Bậc trí nếu phát khởi như vậy

Khen ngợi, diễn thuyết, rộng lợi ích

Ðạt được sáu mươi tiếng vi diệu.

Ðó mới gọi là ý giới tịnh.

Bậc trí, ý giới thật cao tột

Ðược ba hai tướng bậc đại nhân

Ðược mười lực Phật, các công đức

Ðó mới gọi là thắng ý giới

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Ðạt được biện tài và vô úy

Ðược pháp siêu việt rất hy hữu

Ðó mới gọi là thắng ý giới

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Ðược tứ niệm xứ và thần túc

Lại được chánh cần và căn lực

Ðó là nói về thắng ý giới

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Hay được thất giác tri thanh tịnh

Cũng hay đạt được Bát thánh đạo

Ðó là nói về thắng ý giới

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Ðạt được sự xả ly tối thắng

Cùng với đại bi tịnh vô cấu

Ðó là nói về thắng ý giới

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Ðược giác an ổn tịnh vô cấu

Ðược giác viễn ly, các công đức

Ðó là nói về thắng ý giới

Bậc trí nếu thọ trì ý giới

Không tương ưng tất cả tà kiến

Luôn luôn không khởi sân vô minh

Ðó mới gọi là ý giới tịnh

Nếu ai được đầy đủ ý giới

Thậm chí khoảnh khắc không dua nịnh

Không dối láo với cha mẹ sư trưởng

Ðó là nói về ý giới tịnh

Bậc trí nếu đầy đủ ý giới

Các việc Tham, sân đều xa lìa

Pháp ngu si cũng đều đoạn trừ

Ðó là nói về thắng ý giới

Bậc trí nếu đầy đủ ý giới

Luôn luôn không bỏ tâm Bồ đề

Trí tâm quyết định không thể hoại

Ðó là nói về thắng ý giới

Bậc trí nếu đầy đủ ý giới

Nếu có tất cả các xấu ác

Thảy đều xa lìa, không tương ưng

Ðó là nói về thắng ý giới

Tâm có thể vào pháp như huyễn

Giống như giấc mộng và bóng nắng

Cũng như bóng sáng và tiếng vang

Ðó là nói về thắng ý giới

Biết việc khổ não giống như mộng

Cũng như Vô thường, Không, Vô ngã

Tâm ý hay biết việc vậy

Ðó là nói về thắng ý giới

Biết không chúng sanh, không thọ mạng

Hiểu nhân duyên như bánh xe lăn

Không từ đâu đến, chẳng về đâu

Ðó là nói về thắng ý giới

Tìm cầu ý họ, không thể được

Cũng không phân biệt, không đình trệ

Không có phan duyên, không chấp thủ

Ðó là nói về thắng ý giới

Ðệ nhất nghĩa đế giống như mộng

Quán biết Niết Bàn cũng như vậy

Bậc trí nếu biết ý như vậy

Ðó là nói về thắng ý giới.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy